Συστήματα Πληροφορικής

Συστήματα Πληροφορικής

Οι επαγγελματίες της KPMG βοηθούν τους πελάτες της να ευθυγραμμίσουν τις διαδικασίες πληροφορικής με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης τους

Οι επαγγελματίες της KPMG βοηθούν τους πελάτες της να ευθυγραμμίσ...

Η KPMG στην Ελλάδα υποστηρίζει τους πελάτες της στη διαχείριση των έργων πληροφορικής και των κινδύνων που αυτά ενέχουν, βοηθώντας στην επίτευξη των στρατηγικών και οικονομικών τους στόχων. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη συμπόρευσης με τις εξελίξεις της τεχνολογίας, τα εξειδικευμένα στελέχη μας αξιοποιούν τις τεράστιες δυνατότητες που οι νέες λύσεις πληροφορικής μπορούν να προσφέρουν, έχοντας παράλληλα επίγνωση των κινδύνων που ενέχονται σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και των ευθυνών της Διοίκησης στη διαχείριση των κινδύνων αυτών. 

Η KPMG υποστηρίζει επιχειρήσεις, από όλους τους κλάδους δραστηριότητας, να διαχειριστούν τεχνολογικούς, λειτουργικούς, κανονιστικής συμμόρφωσης κινδύνους και να βελτιώσουν την επιχειρησιακή λειτουργία και απόδοση τους, παρέχοντας σαφείς συμβουλές και εξειδικευμένες υπηρεσίες. 

Συνδεθείτε μαζί μας