Υπηρεσίες προς οικογενειακές επιχειρήσεις

Υπηρεσίες προς οικογενειακές επιχειρήσεις

Η επιτυχία σας είναι η δική μας κληρονομιά

Η επιτυχία σας είναι η δική μας κληρονομιά

Η επιχείρησή σας έχει ένα μοναδικό στοιχείο που καμία άλλη επιχείρηση δεν έχει - την οικογένεια. Αυτό μπορεί να διαφοροποιήσει σημαντικά τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων ενώ προσφέρει ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι η ανάπτυξη και η ευημερία της οικογενειακής σας επιχείρησης ταλαντεύεται ανάμεσα στις ανάγκες της επιχείρησης και τις προσδοκίες των μελών της οικογένειας. Οι Σύμβουλοι Οικογενειακών Επιχειρήσεων της KPMG, με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις και την παγκόσμια εμπειρία, συνεργάζονται με επιχειρήσεις -μικρές και μεγάλες- παρέχοντας αξιόπιστη και εχέμυθη υποστήριξη για την αντιμετώπιση των αναγκών της επιχείρησης και της οικογένειας.


Ανάπτυξη

Η ανάπτυξη είναι βασικό συστατικό για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης. Παρότι πολλές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν οργανικά, αυτό μπορεί να χρειάζεται αρκετό χρόνο και να απαιτεί σημαντική προσπάθεια. Προκειμένου να αναπτυχθούν οι οικογενειακές επιχειρήσεις οφείλουν να παρακολουθούν και να εξετάζουν τις ευκαιρίες στην αγορά που δραστηριοποιούνται, όπως αναζήτηση συμπληρωματικών ή ανταγωνιστικών επιχειρήσεων για εξαγορά, πιθανότητα αποεπένδυσης από μη κύριες δραστηριότητες, εκχώρηση λειτουργιών σε τρίτους για  βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας, καθώς και πιθανή επέκταση σε αναδυόμενες ή άλλες αγορές.  


Ρίσκο

Η ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση και έλεγχο του ρίσκου είναι εξαιρετικά σημαντική σε ένα περιβάλλον αυξημένης εποπτείας. Είναι σημαντικό να εντοπισθούν, να αποτιμηθούν και να μειωθούν αυτά τα ρίσκα σε μία επιχείρηση όχι μόνο για την ίδια την επιχείρηση αλλά και για την οικογένεια, το κεφάλαιο και τα περιουσιακά στοιχεία. H εφαρμογή συστημάτων ελέγχου, η εξασφάλιση νέων πηγών χρηματοδότησης, η αποδοτική φορολογική διαχείριση και η βελτιστοποίησή της, αποτελούν μέτρα που μπορούν να έχουν μία θετική επίδραση στην κερδοφορία της επιχείρησής σας. 

Οι έμπιστοι σύμβουλοι της KPMG σας βοηθούν να διαχειριστείτε τους κινδύνους που συνδέονται με την επιχειρηματική σας δραστηριότητα, ώστε να μην επωμίζεστε όλο το βάρος μόνοι σας. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, στη φορολογική διαχείριση και στην εφαρμογή συστημάτων ελέγχου, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αξιολογήσετε τους κινδύνους προληπτικά και να εφαρμόσετε τις κατάλληλες στρατηγικές ώστε να αποκτήσετε τον έλεγχο.


Διακυβέρνηση 

Το πρώτο στάδιο της ίδρυσης μίας οικογενειακής επιχείρησης είναι σχετικά εύκολο. Η μεγάλη δυσκολία έγκειται στο να διατηρηθεί η επιχείρηση και σε επόμενες γενιές. Είθισται να λέγεται ότι η τυπική οικογενειακή επιχείρηση πηγαίνει από το μηδέν στην κορυφή και επιστρέφει στο μηδέν μέσα σε τρεις γενιές. Η καλύτερη διακυβέρνηση της οικογενειακής επιχείρησης μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των επιδόσεών της και στην ικανοποίηση των προσδοκιών όλων των μελών της οικογένειας.

Η υιοθέτηση ενός πλαισίου διακυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει τη θέσπιση ενός οικογενειακού καταστατικού και ενός κώδικα συμπεριφοράς και επικοινωνίας για τα μέλη της οικογένειας, μπορεί να βοηθήσει την οικογένεια στην ομαλή και εποικοδομητική διαχείριση των αλλαγών στην επιχείρηση. Οι δομές διακυβέρνησης αναγκάζουν την οικογένεια να εξετάσει σε βάθος κρίσιμα σενάρια και να συμφωνήσει στους οικογενειακούς και επιχειρηματικούς στόχους, προτού ληφθούν κομβικές αποφάσεις. Η εφαρμογή αποτελεσματικών κανόνων διακυβέρνησης μπορεί να εξασφαλίσει τη μελλοντική επιτυχία μίας οικογενειακής επιχείρησης και να συμβάλλει στη διαιώνισή της στις επόμενες γενιές.


Περιουσία

Έχετε δουλέψει σκληρά για να αποκτήσετε μία επιτυχημένη επιχείρηση. Τώρα, κοιτάζοντας το μέλλον θέλετε να παραμείνει σε καλά χέρια. Παράλληλα θέλετε να διατηρήσετε την οικογενειακή περιουσία και να την μεταβιβάσετε στις επόμενες γενιές. 

Οι Σύμβουλοι Οικογενειακών Επιχειρήσεων της KPMG μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε ένα σχέδιο μεταβίβασης περιουσίας στους κληρονόμους σας και ένα πλάνο διαδοχής για την επιχείρηση σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Σκεπτόμενοι το μέλλον από σήμερα μπορείτε να αποφύγετε πολλούς από τους κινδύνους που ενέχει η αιφνίδια και χωρίς σχεδιασμό μεταβίβαση, όπως οικογενειακές συγκρούσεις και υψηλά κόστη.


Διαδοχή

Η μετάβαση οποιασδήποτε επιχείρησης είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Ωστόσο, η μετάβαση μίας οικογενειακής επιχείρησης εμπεριέχει ένα μοναδικό συνδυασμό προκλήσεων, οι οποίες ενδέχεται να πυροδοτήσουν οικογενειακές συγκρούσεις εις βάρος των προσωπικών σχέσεων και της πορείας και των επιδόσεων της επιχείρησης. Ο έγκαιρος, προσεκτικός και με ευαισθησία σχεδιασμός αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα για τη διασφάλιση μίας ομαλής διαδικασίας για όλους.

Οι Σύμβουλοι Οικογενειακών Επιχειρήσεων της KPMG, με αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό μπορούν να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε τα ευαίσθητα θέματα που συνδέονται με την διαδοχή και να παρέχουν εμπιστευτικές συμβουλές ως προς τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι αποφάσεις που θα ληφθούν από την οικογένειά σας. Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε είτε το διάδοχο να αναλάβει τις νέες αρμοδιότητες και ευθύνες είτε να συνδράμουμε στην ολοκλήρωση συναλλαγής πώλησης της επιχείρησης.


Άνθρωποι

Οι ταλαντούχοι άνθρωποι είναι η ραχοκοκαλιά κάθε επιτυχημένης επιχείρησης. Όπως όλες οι επιχειρήσεις, έτσι και οι οικογενειακές, θα πρέπει να αναζητήσουν και να τοποθετήσουν τους κατάλληλους ανθρώπους, στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή. Η ανάπτυξη και διατήρηση ταλαντούχων ανθρώπων, είτε εντός είτε εκτός οικογένειας, η θέσπιση ξεκάθαρων αρμοδιοτήτων και ευθυνών καθώς και η υιοθέτηση πολιτικών αμοιβών και παροχών αποτελούν θέματα που απαιτούν προσοχή και εμπεριστατωμένη μελέτη. 

Οι Σύμβουλοι Οικογενειακών Επιχειρήσεων της KPMG θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε μία στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες της επιχείρησής σας και να διαχειριστείτε επιτυχημένα τις σχετικές προκλήσεις. 

Συνδεθείτε μαζί μας