Πνευματική ιδιοκτησία και διαχείριση συμβολαίων

Πνευματική ιδιοκτησία και διαχείριση συμβολαίων

Η KPMG βοηθάει τους πελάτες να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας

Η KPMG βοηθάει τους πελάτες να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται...

Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με την πνευματική ιδιοκτησία και τη διαχείριση συμβολαίων, σε εταιρείες οι οποίες έχουν αναθέσει σημαντικές λειτουργίες τους σε προμηθευτές ή συνεργάτες και επιθυμούν να διασφαλίσουν ότι οι όροι των συμβολαίων τους τηρούνται και εφαρμόζονται πιστά. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι χρήσιμες σε εταιρείες που επιθυμούν να διαχειριστούν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο την πνευματική τους ιδιοκτησία, ώστε να μην έχουν απώλειες εσόδων.

Οι υπηρεσίες μας

  • Διαχείριση και οργάνωση των προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας, με σκοπό να κατανοήσει και να λάβει γνώση η Διοίκηση των προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας που η εταιρεία χρησιμοποιεί, κατέχει και οφείλει να προστατεύει 
  • Εντοπισμός πιθανών παραβάσεων και κενών στις διαδικασίες διαχείρισης προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας και σχεδιασμός στρατηγικών διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, με σκοπό τη μελλοντική προστασία της εταιρείας και τη διασφάλιση ότι η στρατηγική που εφαρμόζεται είναι εναρμονισμένη με τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού 
  • Έλεγχος τρίτων εταιρειών οι οποίες χρησιμοποιούν προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας του πελάτη, ώστε να επιβεβαιωθεί η ορθή και νόμιμη χρήση τους 
  • Παροχή ανεξάρτητων συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας και της απόδοσης (οικονομικής και λειτουργικής) των εξωτερικών συνεργατών της εταιρείας 
  • Παροχή ανεξάρτητων συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών διαχείρισης εξωτερικών συνεργατών και συμβάσεων / συμβολαίων 

Τα πλεονεκτήματα 

  • Ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας όπως: άσκηση δίωξης για παραβιάσεις, περιττές δαπάνες και χαμένος χρόνος διαχείρισης, απώλεια εσόδων και απώλεια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της εταιρείας 
  • Προστασία και ενδυνάμωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του πελάτη και δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη μέσω της διασφάλισης ότι οι στρατηγικές που εφαρμόζονται για τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι εναρμονισμένες με την επιχειρηματική στρατηγική 
  • Η KPMG, έχοντας διεξαγάγει πάνω από 1,000 έργα σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και τη διαχείριση συμβολαίων, έχει αναδείξει σημαντικά κέρδη στο 70% των περιπτώσεων, τα οποία πολλές φορές ξεπερνούν ως και 10 φορές την αμοιβή μας 

 

 

Συνδεθείτε μαζί μας