Στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού

Στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού

Η KPMG σας βοηθάει να διαμορφώσετε τους άξονες της στρατηγικής που απορρέουν από τους στόχους σας ώστε να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια ανάπτυξη σας

Η KPMG σας βοηθάει να διαμροφώσετε τους άξονες της στρατηγικής που απορρέουν...

Οι σύμβουλοι της KPMG, σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας σας, διαμορφώνουν τους άξονες της στρατηγικής που απορρέουν από τους στόχους και τις προτεραιότητες σας, ενώ παράλληλα αποτυπώνουν το οργανωτικό μοντέλο και καθορίζουν ρόλους και αρμοδιότητες για την υλοποίηση του.  

Οι σύμβουλοι προσδιορίζουν τον βέλτιστο αριθμό των εργαζομένων και τις ειδικότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη διεκπεραίωση του έργου, καθώς και τους δείκτες που συνεισφέρουν στην απαιτούμενη έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση της διοίκησης σε θέματα αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.  

Είναι φανερό ότι το όραμα και οι αξίες του οργανισμού θα πρέπει να μετουσιωθούν σε επιθυμητές συμπεριφορές τις οποίες θα πρέπει να υιοθετήσουν το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, για να επιτευχθεί η στρατηγική και οι στόχοι του οργανισμού.  

Οι έρευνες απόψεων και δέσμευσης των εργαζομένων βοηθούν στη χαρτογράφηση του κλίματος το οργανισμού και στον προσδιορισμό των περιοχών παρέμβασης. Οι παρεμβάσεις αυτές απαιτούν συνήθως την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού σε νέα δεδομένα. Αποσκοπούμε στην ομαλή υλοποίηση των αλλαγών και τη διευθέτηση των όποιων αντιρρήσεων / αντιδράσεων με τρόπο θετικό για τον οργανισμό. 

Επιπλέον, παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης των ατόμων που ολοκληρώνεται η συνεργασία τους ώστε να μεταβούν ομαλά σε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, διασφαλίζοντας έτσι τη διατήρηση των υψηλών επιπέδων απόδοσης των εργαζομένων που παραμένουν και ενδυνάμωσης του κοινωνικού προφίλ του οργανισμού. 

Οι υπηρεσίες μας εξειδικεύονται στα παρακάτω: 

Συνδεθείτε μαζί μας