Αναλογιστικές υπηρεσίες και υποστήριξη παραγωγής οικονομικών καταστάσεων

Αναλογιστικές υπηρεσίες και υποστήριξη παραγωγής

Η KPMG παρέχει αναλογιστικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους για να αντιμετωπίσουμε μαζί τους αναλογιστικά ζητήματα και προκλήσεις

Η KPMG παρέχει αναλογιστικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους...

Η KPMG παρέχει αναλογιστικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους (από μικρές εγχώριες έως μεγάλες πολυεθνικές) για να αντιμετωπίσουμε μαζί τους αναλογιστικά ζητήματα και προκλήσεις που προκύπτουν από το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και κανονιστικό περιβάλλον.

Σε ένα περιβάλλον που οι κίνδυνοι και οι απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς η ανάγκη για εξειδικευμένους και έμπειρους αναλογιστές είναι πρωταρχικής σημασίας.

Εκτός από τα τεχνικά προσόντα, η αναλογιστική ομάδα της KPMG προσφέρει μια βαθιά κατανόηση των σημαντικών επιχειρηματικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες, σε συνδυασμό με μια ισχυρή δέσμευση για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.

 

Οι υπηρεσίες της KPMG

Η KPMG διαθέτει αναλογιστές με εκτεταμένη τεχνογνωσία και εμπειρία, γεγονός που της επιτρέπει να παρέχει μια ευρεία γκάμα αναλογιστικών υπηρεσιών τόσο σε ασφαλιστικές εταιρείες, όσο και σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν σχετικές ανάγκες.

H αναλογιστική ομάδα δύναται να συμβάλει ουσιαστικά και να συνδράμει στην παροχή σύνθετων εργασιών και σε συνεργασία με άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες της KPMG.

Ενδεικτικά, οι αναλογιστικές υπηρεσίες που προσφέρει η KPMG περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 

Εφαρμογή Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΔΠΧΑ 17

Με δεδομένη την ανάγκη συμμόρφωσης των ασφαλιστικών εταιρειών με το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 17, είναι απαραίτητο να γίνει εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης προκειμένου να ανιχνευθούν πιθανές διαφοροποιήσεις μεταξύ των πρακτικών που ακολουθούνται σήμερα και του νέου λογιστικού προτύπου, και να προσδιοριστούν οι απαιτούμενες ενέργειες για να γεφυρωθούν οι αποκλίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η KPMG μπορεί να σας υποστηρίξει στα εξής:

 • Ανάλυση αποκλίσεων σε αναλογιστικές έννοιες και μοντέλα
 • Ανάλυση αναγκών ομαδοποίησης/ διαχωρισμού/ βαθμού λεπτομέρειας αναλογιστικών δεδομένων
 • Ενίσχυση και/ή σχεδιασμό των αναλογιστικών μοντέλων
 • Καταγραφή απαιτήσεων δεδομένων και πολιτική παραδοχών και αποτιμήσεων
 • Ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων.

 

Συμμόρφωση με Φερεγγυότητα ΙΙ

Η εφαρμογή του πλαισίου της Φερεγγυότητας (Solvency II) έχει επιφέρει αυξημένες απαιτήσεις και επιπλέον δυσκολίες για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η εκτεταμένη γνώση του κανονιστικού πλαισίου μάς καθιστά τον δικό σας αξιόπιστο συνεργάτη. Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Ανάληψη αναλογιστικής λειτουργίας και λειτουργίας διαχείρισης κινδύνου
 • Επικύρωση τεχνικών προβλέψεων
 • Συνεισφορά στη διαχείριση κινδύνων και στην αντασφάλιση
 • Ίδια αξιολόγηση κινδύνων και φερεγγυότητα - ORSA
 • Υποστήριξη στις λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου και συμμόρφωσης
 • Υποστήριξη για τη δημιουργία εσωτερικών και εξωτερικών αναφορών.

 

Αποτίμηση Παροχών Εργαζομένων σύμφωνα ΔΛΠ19

Όλες οι εταιρείες που δημοσιεύουν χρηματοοικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) υποχρεούνται να υπολογίζουν τις υποχρεώσεις τους έναντι των εργαζομένων μέσω αναλογιστικής αποτίμησης. Το ΔΛΠ 19 υπαγορεύει τον τρόπο με τον οποίο αποτιμώνται διάφορα είδη παροχών σε εργαζόμενους και τον τρόπο παρουσίασής τους στις οικονομικές καταστάσεις. Η ίδια προσέγγιση ακολουθείται σε περίπτωση διαφορετικών προτύπων αναφοράς.

Η KPMG μπορεί να σας υποστηρίξει στα εξής:

 • Αποτίμηση της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τη νομοθεσία
 • Αποτίμηση των συνταξιοδοτικών ταμείων και λοιπών συνταξιοδοτικών πλάνων (DAF)
 • Λογιστικές απεικονίσεις

 

Λοιπές Αναλογιστικές Υπηρεσίες

Η KPMG διαθέτει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών και ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

 • Αναλογιστική μοντελοποίηση του χαρτοφυλακίου
 • Επικύρωση μοντέλων υπολογισμού
 • Ανάπτυξη προϊόντων και μοντέλων τιμολόγησης
 • Υποστήριξη στην αντιστοίχηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
 • Μελέτη/ ανάλυση δεδομένων και χαρτοφυλακίου
 • Υποστήριξη επιχειρηματικών συναλλαγών (συγχωνεύσεις και εξαγορές) και μεταβίβασης χαρτοφυλακίων
 • Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
 • Ελεγκτικές υπηρεσίες

Συνδεθείτε μαζί μας