Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεγάλα έργα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεγάλα έργα

Η KPMG συμβάλλει στον εντοπισμό καθώς και στο μετριασμό των κινδύνων του έργου καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής του

Η KPMG συμβάλλει στον εντοπισμό καθώς και στο μετριασμό των κινδύνων του έργου...

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Μεγάλα Έργα της KPMG συμβάλλει στον εντοπισμό καθώς και στο μετριασμό των κινδύνων του έργου καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής του. Η μεθοδολογία μας αποτελείται τόσο το να «Κάνουμε το σωστό έργο» όσο και το να «Κάνουμε το έργο σωστά». 

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης οι υπηρεσίες μας εφοδιάζουν τους ιδιοκτήτες με αντικειμενική πληροφόρηση ώστε να τους διευκολύνει κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αξιολόγηση, την επιλογή καθώς και την εγκατάσταση των προγραμμάτων και των έργων. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, προσφέρεται σε πραγματικό χρόνο, αντικειμενική πληροφόρηση στους ιδιοκτήτες και στους συμβαλλόμενους, προκειμένου να διευκολυνθεί η προληπτική λήψη αποφάσεων μέσω της οποίας θα επιτευχθεί ο περιορισμός του κόστους, ο μετριασμός των κινδύνων, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων καθώς και η εξασφάλιση της ποιότητας του έργου.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η KPMG;

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τον έλεγχο της κατασκευής των έργων και την αξιολόγηση της τήρησης των συμβάσεων, καθώς και την υποστήριξη του έργου σε σύνθετες και προβληματικές περιπτώσεις.

Παρέχουμε εξειδικευμένη γνώση κλάδων, ομάδες ποικίλων ειδικοτήτων και ουσιαστική εμπειρία στη διαχείριση τόσο των οικονομικών όσο και των τεχνικών πτυχών των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων. 

Συνδεθείτε μαζί μας