Διαχείριση έργων πληροφορικής

Διαχείριση έργων πληροφορικής

Η KPMG χρησιμοποιεί καταξιωμένες μεθοδολογίες και πρακτικές, οι οποίες υποστηρίζονται από αποτελεσματικά εργαλεία προγραμματισμού και παρακολούθησης

Η KPMG χρησιμοποιεί καταξιωμένες μεθοδολογίες και πρακτικές, οι...

Τα μεγάλα και πολύπλοκα έργα έχουν γίνει πλέον τρόπος ζωής για τις επιχειρήσεις. Και ενώ η επιτυχημένη υλοποίησή τους μπορεί να επιφέρει μεγάλα οφέλη σε μία επιχείρηση, η αποτυχία στην επίτευξη των στόχων τους μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα κοστοβόρος και επικίνδυνη για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

Η ομάδα της KPMG, με υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία στο αντικείμενο, μπορεί να βοηθήσει μία επιχείρηση στην αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου έργων της, στη βελτίωση της απόδοσης των έργων και την αύξηση της πιθανότητας επιτυχούς ολοκλήρωσής τους. 

Για τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων, η KPMG χρησιμοποιεί καταξιωμένες μεθοδολογίες και πρακτικές, οι οποίες υποστηρίζονται από αποτελεσματικά εργαλεία προγραμματισμού και παρακολούθησης. Οι μεθοδολογίες της μπορούν να εφαρμοστούν σε έργα επιχειρησιακών αλλαγών, σε πολύπλοκα έργα πληροφορικής, σε έργα εταιρικής διακυβέρνησης ή άλλα κρίσιμα θέματα της επιχειρησιακής λειτουργίας. 

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Έργων και Προγραμμάτων 

Το έντονα δυναμικό περιβάλλον στο οποίο κινούνται σήμερα οι επιχειρήσεις, γεννά διαρκώς ανάγκες για αλλαγές και προσαρμογές του επιχειρησιακού περιβάλλοντός τους. Η μη συστηματική διαχείριση των συνεχώς μεταβαλλόμενων επιχειρησιακών απαιτήσεων μπορεί να οδηγήσει σε αποσπασματικές αλλαγές, μη συμβατές μεταξύ τους, που στο σύνολό τους δεν μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση. 

Η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου έργων βοηθάει τις επιχειρήσεις να θέσουν προτεραιότητες, να επιλέξουν έργα και να μεγιστοποιήσουν την απόδοση αυτών προς την κατεύθυνση της επιχειρηματικής στρατηγικής που έχουν επιλέξει. 

Η KPMG προσεγγίζει το θέμα διαχείρισης του χαρτοφυλακίου έργων στο επίπεδο Διοίκησης, εστιάζοντας στην προτεραιοποίηση πρωτοβουλιών και την εξισορρόπηση θεμάτων διαχείρισης πόρων και ανάληψης κινδύνων, με απώτερο σκοπό την ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης και τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας των επενδύσεων.  

Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων Πληροφορικής

Παρέχουμε υπηρεσίες διαχείρισης έργων και προγραμμάτων καθώς και αντίστοιχων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις με έλλειψη αντίστοιχης τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε ως Project/Program Managers τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων ή συγκεκριμένων τμημάτων αυτών. Επίσης, αναλαμβάνουμε την υποστήριξη και καθοδήγηση των Project/Program Managers μίας επιχείρησης, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στην καθημερινή διαχείριση των έργων τους.  

Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και τη συνεχή επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων, η KPMG χρησιμοποιεί εξειδικευμένα στελέχη και τις εφαρμοσμένες μεθοδολογίες PΜM (Project Management Methodology) και PM (Program Management) που έχει αναπτύξει εσωτερικά, ως αποτέλεσμα της διεθνούς εικοσαετούς εμπειρίας της. Οι μεθοδολογίες της KPMG, συμβατές μεταξύ τους, ολοκληρωμένες και ευέλικτες, μπορούν να εφαρμοστούν σε νέα έργα / προγράμματα ή και σε εν εξελίξει προβληματικά. Η εφαρμογή τους καθιστά την οριοθέτηση ενός έργου/προγράμματος, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση του μία σταθερή, επαναλαμβανόμενη και επιτυχημένη διαδικασία. 

Υποστήριξη Γραφείου Έργου / Προγράμματος (PMO)

Παρέχουμε υπηρεσίες οργάνωσης και λειτουργίας ενός αποτελεσματικού PMO, ικανού για την παρακολούθηση και τεκμηρίωση της προόδου και της απόδοσης των έργων και προγραμμάτων μίας επιχείρησης. Παρέχουμε υπηρεσίες αξιολόγησης και σχεδιασμού του πλαισίου λειτουργίας ενός PMO, καλύπτοντας διαδικασίες, ρόλους, αρμοδιότητες και εργαλεία για την καθημερινή λειτουργία του.  

Στοχεύουμε στη μείωση του κινδύνου αποτυχίας ενός έργου/προγράμματος μέσω εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση του εύρους του, τη διαχείριση ανοικτών θεμάτων και κινδύνων, τη διαχείριση των αλλαγών, τον αναλυτικό σχεδιασμό και προγραμματισμό εργασιών, τη διαχείριση του προσωπικού, τη διασφάλιση της ποιότητας και την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων. 

Εκτός από το σχεδιασμό, αναλαμβάνουμε τη στελέχωση και καθημερινή λειτουργία του PMO, με δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας σε στελέχη της επιχείρησης. 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Διαχείριση Έργων/Προγραμμάτων

Το σεμινάριο βασίζεται στις διεθνώς καταξιωμένες μεθοδολογίες διαχείρισης έργων PΜM (Project Management Methodology) και προγραμμάτων PM (Program Management) της KPMG, που έχουν αποτελεσματικά εφαρμοσθεί σε πληθώρα μεγάλων έργων και προγραμμάτων. Περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, με στόχο τη βαθιά κατανόηση των εννοιών, μεθόδων και εργαλείων αποτελεσματικής διαχείρισης έργων και προγραμμάτων.  

Ο συνδυασμός αυτών των δύο δίνει τη δυνατότητα, οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν τις μεθόδους και τα εργαλεία διαχείρισης έργων και προγραμμάτων και στη συνέχεια να εφαρμόσουν την αποκτηθείσα γνώση, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα της μάθησης. Το πρακτικό μέρος της κατάρτισης πραγματοποιείται με τη μορφή εργαστηρίου, με ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε ασκήσεις εφαρμογής των μεθοδολογιών διαχείρισης έργων και εξοικείωσης στη λειτουργία και χρήση του μηχανογραφικού εργαλείου MS Project. 

Συνδεθείτε μαζί μας