Διαχείριση κινδύνων απάτης

Διαχείριση κινδύνων απάτης

Η KPMG βοηθάει τους πελάτες στη δημιουργία ενός πλαισίου διαχείρισης κινδύνου, το οποίο εκτείνεται μέχρι τον σχεδιασμό συστήματος διαχείρισης απάτης

Η KPMG βοηθάει τους πελάτες στη δημιουργία ενός πλαισίου διαχείρισης κινδύνου...

Η διαχείριση κινδύνων απάτης στοχεύει στο να αντιμετωπίσει τη διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για δημιουργία μέτρων πρόληψης της απάτης και της αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς. Η διάσταση των οικονομικών σκανδάλων σε παγκόσμιο επίπεδο δημιούργησε την ανάγκη για τη δημιουργία μίας αποτελεσματικής στρατηγικής για τη λήψη μέτρων που θα μειώνουν τον κίνδυνο απάτης καθώς και τις συνέπειες της. 

Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι η υπόνοια και μόνο ότι ένας οργανισμός δεν έχει δημιουργήσει τις πολιτικές εκείνες που θα αποτρέψουν απάτη έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην αξιοπιστία της διοίκησης, στην εικόνα της επιχείρησης στο κοινωνικό σύνολο και στην εμπιστοσύνη των υποψήφιων επενδυτών.  

Η κατάλληλη πολιτική διαχείρισης του κινδύνου απάτης δεν προϋποθέτει μόνο την ύπαρξη επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Ακόμη περισσότερο απαιτεί τη δέσμευση της ανώτερης διοίκησης ότι θα εγκαταστήσει ένα επαρκές σύστημα διαχείρισης κινδύνου απάτης, το οποίο θα πρέπει να στοχεύει στα εξής: 

  • Αποτροπή / πρόληψη: σημεία ελέγχου σχεδιασμένα να μειώσουν τον κίνδυνο απάτης και αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς στο χαμηλότερο δυνατό σημείο. 
  • Αποτροπή / πρόληψη: σημεία ελέγχου σχεδιασμένα να μειώσουν τον κίνδυνο απάτης και αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς στο χαμηλότερο δυνατό σημείο. 
  • Αποκάλυψη: σημεία ελέγχου σχεδιασμένα να αποκαλύψουν την απάτη και την αντιεπαγγελματική συμπεριφορά όταν συμβαίνει. 
  • Αντιμετώπιση: σημεία ελέγχου σχεδιασμένα να αντιμετωπίσουν τη ζημιά που θα προκαλέσει η απάτη ή η αντιεπαγγελματική συμπεριφορά καθώς και να θεραπεύσουν τη ζημιά που προκάλεσε η ζημιά. 

Πώς μπορεί να βοηθήσει η KPMG;

Το τμήμα Forensic της KPMG μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες μας να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου απάτης, το οποίο μπορεί να εκτείνεται από μια γενική επισκόπηση μέχρι τον σχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης απάτης ενός τμήματος.  

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι: 

  • Διαγνωστικοί έλεγχοι του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης απάτης και εντοπισμός σημείων που χρήζουν βελτιώσεως. 
  • Εκτίμηση υφιστάμενου κινδύνου απάτης και αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς. 
  • Ανάλυση των εσωτερικών παραγόντων (οργανόγραμμα, καθήκοντα) που μπορεί να επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά τον κίνδυνο απάτης και αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς. 
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή επαρκούς συστήματος διαχείρισης κινδύνου απάτης. 
  • Εκπαίδευση προσωπικού της εταιρείας σε επιτελικές ή καίριες θέσεις ως προς το πώς θα αντιληφθούν εγκαίρως τις περιπτώσεις απάτης και πώς θα αντιδράσουν στα γεγονότα. 

Συνδεθείτε μαζί μας