Συμμόρφωση και παρακολούθηση

Συμμόρφωση και παρακολούθηση

Βοηθάμε τους πελάτες στην επίτευξη των υψηλότερων επιπέδων της ακεραιότητας των επιχειρήσεων μέσω της πρόληψης, ανίχνευσης και διερεύνησης της απάτης

Βοηθάμε τους πελάτες στην επίτευξη των υψηλότερων επιπέδων της ακεραιότητας...

Οι εξελίξεις στην νομοθεσία τα τελευταία χρόνια αναφορικά με το πλαίσιο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, την δωροδοκία και την διαφθορά έχουν αναγάγει την συμμόρφωση σε κανονιστικές νομικές απαιτήσεις ως ζήτημα υψίστης σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις. 

Η συχνότητα των παραβιάσεων της νομοθεσίας αυξάνεται συνεχώς. Οι παραβιάσεις αυτές οδηγούν σε οικονομικές κυρώσεις, σε αποκλεισμό από ορισμένους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην κακή φήμη της επιχείρησης στην αγορά.  

Η σωστή απόφαση για κάθε επιχείρηση είναι η βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις αποφεύγοντας έτσι τυχόν εμπόδια που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.  

Πώς μπορεί να βοηθήσει η KPMG;

  • Η ΚPMG προσφέρει συγκεκριμένες και εξειδικευμένες μεθοδολογίες για την επίτευξη της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις κανονιστικές νομικές απαιτήσεις. 
  • Κατανόηση σε βάθος των ρυθμιστικών και νομικών απαιτήσεων. 
  • Συστήματα ελέγχου με σκοπό την ελαχιστοποίηση του ρυθμιστικού κινδύνου. 
  • Τεχνολογικές λύσεις που ανταποκρίνονται σε ειδικές ανάγκες 
  • Παροχή υπηρεσιών στην ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης προτού πραγματοποιηθεί η συγχώνευση, η εξαγορά, η άλλος τύπος συναλλαγής (joint venture). 

Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες για τον εντοπισμό, τη διαχείριση και τον περιορισμό τους σε έκθεση κινδύνου, όσον αφορά τα θέματα της καταπολέμησης του ξέπλυμα χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις και τις καλύτερες πρακτικές στην βιομηχανία.

Το Astrus είναι ένα εργαλείο της KMPG που επιτρέπει να συγκεντρωθούν σε ένα αξιόπιστο, γρήγορο και αποδοτικό τρόπο γεγονότα και πληροφορίες.  Επίσης προσδιορίζει τους κινδύνους που αφορούν νέους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους

Συνδεθείτε μαζί μας