Συμβουλευτικές υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων

Τα στελέχη μας έχουν να επιδείξουν σημαντική εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό, εχέγγυα για επιτυχή υλοποίηση και των πλέον απαιτητικών έργων

Τα στελέχη μας έχουν να επιδείξουν σημαντική εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό...

Λόγω των υφιστάμενων συνθηκών, αλλά και ως αποτέλεσμα του συνεχούς ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν οι μεγάλοι εποπτικοί οργανισμοί στην Ευρώπη και αλλού, το θέμα της Διαχείρισης Κινδύνων βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της διοίκησης. Η υψηλή αυτή θέση αντανακλά τις ανησυχίες της διοίκησης τόσο για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση όσο και για τα πρόσθετα κόστη που απαιτούνται για τη διαχείριση των κινδύνων αυτών και τη συμμόρφωση σε κανονιστικές απαιτήσεις.

Πιστεύουμε ότι ο βέλτιστος τρόπος για την αντιμετώπιση της ανωτέρω κατάστασης είναι η εξισορρόπηση τυχόν αντικρουόμενων τάσεων στη διαχείριση των θεμάτων αυτών. Για παράδειγμα, ορισμένα στελέχη μπορεί να επιχειρήσουν μία ισορροπία μεταξύ της αποφυγής κινδύνων και της ανάληψης ελεγχόμενου ρίσκου, σχεδιάζοντας λεπτομερώς τα περιθώρια ανάληψης ρίσκου ή επιλέγοντας προσεκτικά το επίπεδο παρακολούθησης και ελέγχου. Άλλοι μπορεί επιλέξουν την ισορροπία μεταξύ του κόστους συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις και των τυχόν αναμενόμενων οφελών, ενσωματώνοντας τις απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης στην κανονική επιχειρησιακή λειτουργία. 

Αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία στα θέματα Διαχείρισης Κινδύνων & Συμμόρφωσης και στα ειδικότερα θέματα κάθε επιμέρους κλάδου δραστηριότητας, η ομάδα της KPMG μπορεί να υποστηρίξει τους πελάτες της στην αύξηση των οφελών από την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών, λειτουργικών και λοιπών κινδύνων. Έχουμε εμπειρία στη διαχείριση ποικίλων θεμάτων που αφορούν σε εταιρική διακυβέρνηση, κανονιστική συμμόρφωση, διαχείριση κινδύνων, απάτες και λοιπές παραβατικές ενέργειες, εσωτερικό έλεγχο, εταιρική βιωσιμότητα, κεφαλαιακή επάρκεια κλπ. 

 Τα στελέχη μας στην Ελλάδα, με υποστήριξη και από το διεθνές δίκτυο διαχείρισης κινδύνων της KPMG, έχουν να επιδείξουν σημαντική εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό, εχέγγυα για επιτυχή υλοποίηση και των πλέον απαιτητικών έργων. Προκειμένου να καλύψουμε αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα των έργων αυτών, η ομάδα μας είναι πολυσχιδής, πολλαπλών δεξιοτήτων συνδυάζοντας ειδικότητες λογιστών, αναλογιστών, οικονομολόγων, εσωτερικών ελεγκτών, δικηγόρων, ειδικών στη διαχείριση κινδύνων, συμβούλων πληροφορικής κλπ και με μεγάλη κλαδική εμπειρία σε επιμέρους τομείς δραστηριότητας. Ορισμένοι εξ'αυτών έχουν επίσης εμπειρία από αντίστοιχες θέσεις εργασίας σε οργανισμούς/επιχειρήσεις.

 

Συνδεθείτε μαζί μας