Υπηρεσίες βιώσιμης ανάπτυξης

Υπηρεσίες βιώσιμης ανάπτυξης

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην κατανόηση των ευκαιριών αλλά και των δυνητικών κινδύνων που σχετίζονται με την εταιρική υπευθυνότητα

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην κατανόηση των ευκαιριών αλλά και των...

Οι ρυθμιστικές απαιτήσεις, οι οικειοθελείς πρωτοβουλίες καθώς και οι απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών σε συνδυασμό με τη μεγιστοποίηση της αξίας μιας εταιρείας, είναι μερικοί από τους παράγοντες που διαμορφώνουν το πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας και αποτελούν σταδιακά αντικείμενο ενδιαφέροντος από τα ανώτατα όργανα διακυβέρνησης (Επιτροπή Ελέγχου, Διοικητικό Συμβούλιο κ.ά.) της κάθε εταιρείας. 

Στην KPMG έχουμε αναπτύξει υπηρεσίες βιώσιμης ανάπτυξης για να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στην κατανόηση και διαχείριση των ευκαιριών αλλά και των δυνητικών κινδύνων που σχετίζονται με την εταιρική υπευθυνότητα. 

Παρέχουμε στους πελάτες μας κατάλληλα προσαρμοσμένες υπηρεσίες με σκοπό να υποστηρίξουμε την ευθυγράμμιση της στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας του κάθε οργανισμού με τις εταιρικές αξίες του αλλά και τις εκάστοτε επιχειρηματικές πρακτικές. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε επικεντρώνονται στην αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης, στη στρατηγική, στην υλοποίηση και στη διασφάλιση δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης.

Υπηρεσίες Αξιολόγησης Εταιρικής Υπευθυνότητας / Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι υπηρεσίες αξιολόγησης εταιρικής υπευθυνότητας / βιώσιμης ανάπτυξης παρέχουν στην εταιρεία την ευκαιρία να κατανοήσει το βαθμό ωριμότητάς της σε θέματα βιωσιμότητας. Ελέγχονται τα εσωτερικά προγράμματα της εταιρείας, η γενικότερη υποδομή διαχείρισης της εταιρικής υπευθυνότητας / βιώσιμης στους διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς και πεδία εφαρμογής της. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εταιρικής υπευθυνότητας παρέχουν στη διοίκηση της εταιρείας:

 • Καλύτερη κατανόηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η εταιρεία από ζητήματα εταιρικής υπευθυνότητας / βιώσιμης ανάπτυξης. 
 • Την ευκαιρία να επενδύσουν σε περιοχές που σχετίζονται με νέους και επικείμενους κινδύνους ή σε περιοχές που παρέχουν προσοδοφόρες επιχειρηματικές ευκαιρίες. 
 • Τη δυνατότητα να ακολουθήσουν βέλτιστες ή κλαδικές πρωτοβουλίες και δράσεις βιώσιμης. 

Υπηρεσίες Στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας / Βιώσιμης Ανάπτυξης

Τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν την προσέγγισή μας στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη στρατηγική των εταιρειών για την εταιρική υπευθυνότητα / βιώσιμη ανάπτυξη είναι τα εξής:

 • Μελέτη δράσεων ανταγωνιστών
  Μελετάμε την προσέγγιση μιας εταιρείας σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας, συγκρίνοντάς τη με τις ενέργειες ανταγωνιστών του κλάδου, χρησιμοποιώντας δημοσιευμένα στοιχεία αλλά και εμπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες είναι δυνατόν να διατεθούν βάσει σχετικών συμφωνιών
 • Ανάλυση απόψεων ενδιαφερομένων μερών (stakeholders)
  Υποστηρίζουμε την αναγνώριση και αντιμετώπιση των επιχειρηματικών κινδύνων μιας εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τους προβληματισμούς των ενδιαφερομένων μερών μέσω ανάλυσης δημοσιευμένων στοιχείων στα μέσα ενημέρωσης, διεξαγωγής εξειδικευμένων ερευνών και δράσεων διαλόγου και συνεργασίας με ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών
 • Ανάπτυξη στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας
  Υποστηρίζουμε τη χάραξη της στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας μιας εταιρείας (όραμα, στόχοι, δράσεις) τόσο σε εταιρικό επίπεδο όσο και για μεμονωμένους επιχειρηματικούς τομείς (π.χ. προμήθειες), συνυπολογίζοντας τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών, τη δραστηριότητα των ανταγωνιστών, τα χαρακτηριστικά και τους επιχειρηματικούς στόχους της εταιρείας

Υπηρεσίες Υλοποίησης Εταιρικής Υπευθυνότητας / Βιώσιμης Ανάπτυξης

Υποστηρίζουμε την εφαρμογή της στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας / βιώσιμης ανάπτυξης, ενσωματώνοντας θέματα εταιρικής υπευθυνότητας στις υπάρχουσες δομές εταιρικής διακυβέρνησης (π.χ. οργάνωση μονάδας διαχείρισης εταιρικής υπευθυνότητας) και στα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης με την εισαγωγή κατάλληλων διαδικασιών και σημείων ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη πιθανά θέματα διαχείρισης αλλαγών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:

 • Μέτρηση και παρουσίαση στοιχείων εταιρικής υπευθυνότητας Υποστηρίζουμε μια εταιρεία στη μετατροπή της στρατηγικής της σε μετρήσιμους στόχους και σημαντικούς δείκτες επίδοσης (KPIs) και στην ανάπτυξη διαδικασιών για τη συλλογή και παρακολούθησή τους. Επίσης, παρέχουμε συμβουλές για την ενσωμάτωση    μη οικονομικών κριτηρίων σε εταιρικές διεργασίες διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων. Τέλος, με γνώμονα τις ανάγκες της εταιρείας και τα διεθνή πρότυπα (π.χ. GRI, ΑΑ1000APS) υποστηρίζουμε την παρουσίαση πληροφοριών εταιρικής υπευθυνότητας. 
 • Αντιμετώπιση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής Παρέχουμε υπηρεσίες υπολογισμού του αποτυπώματος άνθρακα μιας εταιρείας, καθώς και θέσπισης διαδικασιών συλλογής, αναφοράς και παρακολούθησης των στοιχείων που αφορούν στις εκπομπές ρύπων / διοξειδίου του άνθρακα. 
 • Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης θεμάτων εταιρικής υπευθυνότητας Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης για θέματα εταιρικής υπευθυνότητας που προκύπτουν είτε από νομοθετικές απαιτήσεις είτε από οικειοθελείς πρωτοβουλίες (π.χ. SA8000, ISO14001, EMAS, ISO26000, Global Compact κ.ά.) με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων.   

Υπηρεσίες Διασφάλισης Εταιρικής Υπευθυνότητας / Βιώσιμης Ανάπτυξης

Παρέχουμε υπηρεσίες διασφάλισης περιεχομένου δημοσιευμένων πληροφοριών εταιρικής υπευθυνότητας και αξιολογούμε τους υφιστάμενους μηχανισμούς διαχείρισης εταιρικής υπευθυνότητας:

 • Διασφάλιση περιεχομένου απολογισμών εταιρικής υπευθυνότητας 
  Διασφαλίζουμε την επίδοση μιας εταιρείας σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας όπως αυτή παρουσιάζεται συνήθως σε απολογισμούς ή αναφορές, βάσει διεθνών προτύπων όπως το ISAE 3000 και το AA1000AS. Η προσέγγισή μας αποσκοπεί όχι μόνο στη διασφάλιση του περιεχομένου των δημοσιευμένων στοιχείων εταιρικής υπευθυνότητας, αλλά και στην υποστήριξη της διοίκησης της εταιρείας στη βελτίωση της ποιότητας των αναφερόμενων στοιχείων. Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών διασφάλισης εντάσσεται και ο ανεξάρτητος έλεγχος του αυτοβούλως δηλούμενου επιπέδου εφαρμογής GRI (GRI third party checked). 
 • Αξιολόγηση μηχανισμών διαχείρισης εταιρικής υπευθυνότητας 
  Αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών / διαδικασιών διαχείρισης των θεμάτων εταιρικής υπευθυνότητας και των υφιστάμενων σημείων ελέγχου μιας εταιρείας, καθώς και τα επίπεδα συμμόρφωσης με εταιρικές πολιτικές και συστήματα διαχείρισης, τη νομοθεσία και διεθνή πρότυπα (π.χ. GRI, AA1000APS, FTSE4Good, DJSI, SA8000, ISO14001 κ.ά.). Σκοπός μας είναι να εντοπίσουμε πιθανά σημεία βελτίωσης και να προτείνουμε τρόπους αξιοποίησής τους.

Συνδεθείτε μαζί μας