Εσωτερικός έλεγχος

Εσωτερικός έλεγχος

Η KPMG προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων

Η KPMG προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον εσωτερικό έλεγχο...

Ο τομέας παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου της KPMG προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων. Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία, αναλύουμε τη στρατηγική κάθε εταιρείας και τις σχετικές διαδικασίες που συμβάλλουν στην επίτευξή της, ώστε να βοηθήσουμε τη Διοίκηση να κατανοήσει τους στρατηγικούς κινδύνους, να αναγνωρίσει τρόπους διαχείρισής τους, και να οργανώσει ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 


Εσωτερικός Έλεγχος σε βάση Μερικής ή Πλήρους Ανάθεσης (Internal Audit Strategic sourcing)

Οι υπηρεσίες αυτές στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης και παρέχονται στο σύνολό τους ή μερικώς, εξολοκλήρου από εμάς ή σε συνεργασία με τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τα στελέχη της.

Αφορά στην αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων (risk assessment), στην ανάπτυξη Πλάνου Ελέγχου (audit plan), στην καταγραφή των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας (internal control procedures documentation), στην ανάπτυξη προγραμμάτων ελέγχου (audit programs development), στον προγραμματισμό και την υλοποίηση του πλάνου ελέγχου, στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (evaluation of internal control system), στον εντοπισμό αδυναμιών και την ανάπτυξη προτάσεων βελτίωσης.


Συνεχής Έλεγχος & Συνεχής Παρακολούθηση

Αξιοποιώντας τα εργαλεία και τους επαγγελματίες της KPMG μπορούμε να εφαρμόσουμε / βελτιώσουμε τον αυτοματοποιημένο μηχανισμό συλλογής στοιχείων και ανταπόκρισης / αναφοράς προς τη Διοίκηση ο οποίος επιβεβαιώνει ότι τα συστήματα και οι δικλίδες ασφαλείας λειτουργούν όπως έχουν σχεδιασθεί και λειτουργούν ορθά. 

Σκοπός του Συνεχούς Ελέγχου (ΣΕ) και της Συνεχούς Παρακολούθησης (ΣΠ) είναι να προσθέσει μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία της εταιρείας και να δώσει έγκαιρη πληροφόρηση στη διοίκηση. Τα κίνητρα για την εφαρμογή του ΣΕ/ΣΠ είναι η ανάγκη για:

  • βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, 
  • καλύτερη παρακολούθηση των λειτουργιών σε διεθνές επίπεδο, 
  • μείωση συμβάντων ατασθαλιών/απάτης 
  • αντιμετώπιση του ολοένα αυξανόμενου κανονιστικού περιβάλλοντος 

Ο ΣΕ και η ΣΠ υποστηρίζουν την προσπάθεια των εταιρειών για τα ανωτέρω και μερικά από τα οφέλη που μπορούν να έχουν είναι:

  • Καλύτερη πληροφόρηση προς τη Διοίκηση 
  • Μεταφορά της πραγματικής εικόνας των δικλίδων ασφαλείας και των συναλλαγών 
  • Έγκαιρη διάγνωση λαθών και ατασθαλιών 
  • Αναφορές οι οποίες προσθέτουν αξία προς τη Διοίκηση. 


Οργάνωση Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

Περιλαμβάνει τον καθορισμό της αποστολής του τμήματος και της θέσης του στην οργάνωση της εταιρείας (γραμμές αναφοράς, όρια και σχέση με τα άλλα τμήματα), τις απαιτήσεις στελέχωσης και τον καθορισμό των ικανοτήτων/ δεξιοτήτων που απαιτούνται, τον σαφή καθορισμό των ρόλων της Επιτροπής Ελέγχου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών του τμήματος, την ανάπτυξη των μεθοδολογιών, εργαλείων και διαδικασιών λειτουργίας του τμήματος και τέλος τον καθορισμό των προτύπων μέτρησης της απόδοσής του.


Αξιολόγηση Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Strategic Performance Review)

Αφορά στην αξιολόγηση της αποστολής και των στόχων, της οργανωτικής δομής και της στελέχωσης, καθώς επίσης και των διαδικασιών του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης περιλαμβάνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων/ της απόδοσης του Τμήματος, σε σχέση με τους τεθέντες στόχους και απαιτήσεις της Διοίκησης και στην αναδιοργάνωση τόσο της δομής όσο και των διαδικασιών λειτουργίας του.

Συνδεθείτε μαζί μας