Συστήματα ERP

Συστήματα ERP

Οι σύμβουλοι της KPMG μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να ευθυγραμμίσουν τις υπηρεσίες Πληροφορικής με τους στόχους της επιχείρησής τους

Οι σύμβουλοι της KPMG μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να ευθυγραμμίσουν...

Η υλοποίηση ή η αναβάθμιση ενός συστήματος ERP αποτελεί μια επένδυση που ξεκινάει με το στρατηγικό σχεδιασμό, επεκτείνεται στην υλοποίηση και συνεχίζει μετά από αυτή. Οι εταιρείες επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν στο έπακρο τη λειτουργικότητα που παρέχεται από τα συστήματα ERP, ώστε να επιτύχουν τους επιχειρησιακούς τους στόχους, να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στις λειτουργίες τους, να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους και να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με το κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν (π.χ. το νόμο Sarbanes-Oxley, τη Βασιλεία II κλπ).  

Με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης από την επένδυσή τους, οι οργανισμοί θα πρέπει να επιλέξουν και να υλοποιήσουν ένα σύστημα ERP, το οποίο αφενός αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες της τεχνολογίας, αφετέρου βελτιστοποιεί τις επιχειρησιακές διαδικασίες, επιτυγχάνοντας αύξηση της αποδοτικότητας των διαδικασιών, αύξηση της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών, μείωση του κόστους και κανονιστική συμμόρφωση. 

Κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος ERP, μια εταιρεία θα πρέπει να επιδιώξει την ισορροπία σε τέσσερις τομείς: κίνδυνοι και ελεγκτικοί μηχανισμοί, βελτιστοποίηση διαδικασιών, οργάνωση και ανθρώπινο δυναμικό, και τεχνολογία.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η KPMG - οφέλη που εκτείνονται σε ολόκληρο τον οργανισμό 

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες ERP της KPMG βοηθούν στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων και παράλληλα συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση του οφέλους από μια επένδυση σε ένα σύστημα ERP. Παρέχουμε αντικειμενικές συμβουλές που δεν επηρεάζονται από προμηθευτές συστημάτων.  

Παρέχουμε πλήρη καθοδήγηση και υποστήριξη στους πελάτες μας σε κάθε φάση του έργου υλοποίησης ενός συστήματος ERP, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη μεγιστοποίηση του αναμενόμενου επιχειρησιακού οφέλους. Συνδυάζοντας τη βαθιά γνώση εφαρμογών ERP, με την εμπειρία μας σε επιχειρησιακές διαδικασίες και πρακτικές καθώς και σε ελεγκτικούς μηχανισμούς, μπορούμε να βοηθήσουμε τις εταιρείες ώστε με τις επενδύσεις τους σε συστήματα και εφαρμογές πληροφορικής να επιτυγχάνεται:  

 • Βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των επιχειρησιακών επιδόσεων 
 • Παροχή έγκαιρης και ακριβούς πληροφόρησης στη διοίκηση, ώστε να διευκολύνεται η λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων 
 • Αυξημένη αξιοπιστία σε αυτοματοποιημένους ελεγκτικούς μηχανισμούς και ενίσχυση της κανονιστικής συμμόρφωσης, εστιάζοντας παράλληλα στη μείωση του κόστους 
 • Αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων 

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα ευθυγραμμισμένο με τους επιχειρησιακούς στόχους, που ενισχύει τη διασφάλιση της ποιότητας, βελτιώνει τους μηχανισμούς ελέγχου και παρέχει μακροπρόθεσμα αξία.  

Οι Υπηρεσίες μας 

Οι σύμβουλοι συστημάτων ERP της KPMG, προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που καλύπτει κάθε πτυχή του κύκλου ζωής υλοποίησης μιας εφαρμογής ERP, από την ανάπτυξη στρατηγικής μέχρι τη χρήση και συντήρηση, που μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

 • Βοήθεια στην επιλογή προμηθευτή για το λογισμικό και την υλοποίηση 
 • Ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης δεδομένων   
 • Κατάρτιση στρατηγικής για την ανάπτυξη του συστήματος ERP   
 • Επιλογή και υλοποίηση εργαλείων παρακολούθησης περιοχών ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου διαχωρισμού καθηκόντων   
 • Σχεδιασμό και ενσωμάτωση επιχειρησιακών διαδικασιών και μηχανισμών ελέγχου 
 • Διαχείριση ασφάλειας και προσβάσεων χρηστών
 • Αξιολόγηση των κινδύνων ενός έργου υλοποίησης συστήματος ERP    
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση κανόνων πρόσβασης χρηστών και διαχωρισμού καθηκόντων 
 • Εγκατάσταση / υλοποίηση συστήματος
 • Αξιολόγηση των μηχανισμών ελέγχου SOX και των αυτόματων σημείων ελέγχου του ERP   
 • Βελτιστοποίηση / σταθεροποίηση λειτουργίας του συστήματος
 • Υλοποίηση αναφορών και υπηρεσίες επιχειρηματικής ευφυΐας    
 • Υλοποίηση στρατηγικής και αξιολόγησης συστήματος διοικητικής πληροφόρησης

Γιατί την KPMG in Greece;

Οι σύμβουλοι συστημάτων ERP της KPMG συνδυάζοντας τις γνώσεις σε επιχειρησιακά, οικονομικά και λογιστικά θέματα, με την εμπειρία σε τεχνικά και λειτουργικά θέματα των εφαρμογών ERP, μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να ευθυγραμμίσουν τις υπηρεσίες Πληροφορικής με τους στόχους της επιχείρησής τους.  

Με ικανότητα να δούμε τα πράγματα από διαφορετικές πλευρές και με γνώση των τοπικών συνθηκών της αγοράς και των κανονιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, οι πελάτες μας μπορούν να επωφεληθούν από:

 • Τις αντικειμενικές, αμερόληπτες και με επιχειρηματική προοπτική συμβουλές μας 
 • Την κατανόηση μας σε θέματα επιχειρησιακών και οικονομικών ελέγχων και της δυνατότητας ευθυγράμμισης και ένταξης στο ίδιο πλαίσιο των αντίστοιχων ελέγχων πληροφορικής 
 • Τις γνώσεις μας σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, λογιστικών και φορολογικών θεμάτων με στόχο να καλυφθούν οι επιχειρησιακές απαιτήσεις και να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων στα θέματα Πληροφορικής 
 • Τις γνώσεις μας σε θέματα προστασίας της ιδιωτικότητας και κανονισμών ασφαλείας, που επηρεάζουν τις απαιτήσεις για τα συστήματα Πληροφορικής 
 • Το πλήρες φάσμα προσφερόμενων υπηρεσιών μας και την εκτενή εμπειρία που έχουμε αποκομίσει συνεργαζόμενοι με τους ηγέτες της αγοράς 
 • Την παγκόσμια παρουσία μας και την γνώση μας για την τοπική αγορά 

Η προσέγγιση που χρησιμοποιεί η KPMG, η οποία καλύπτει τόσο θέματα επιχειρησιακά όσο και τεχνικά, έχει στόχο να βοηθήσει στο σωστό σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος ERP με προστιθέμενη επιχειρησιακή αξία για την εταιρεία.

Συνδεθείτε μαζί μας