Ελεγκτικές υπηρεσίες

Ελεγκτικές υπηρεσίες

Υποστηρίζουμε το ελεγκτικό προσωπικό μας, προκειμένου να διεξάγουμε ανεξάρτητους και αντικειμενικούς ελέγχους με προστιθέμενη αξία.

Ανεξάρτητοι, ποιοτικοί έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων

Οι επιχειρήσεις σήμερα, από τις εγχώριες έως τις διεθνείς εισηγμένες οντότητες, λειτουργούν σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές και οξύ ανταγωνισμό. Με νέους και ολοένα και πιο σύνθετους κινδύνους, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, ο ανεξάρτητος έλεγχος και η αξιόπιστη χρηματοοικονομική πληροφόρηση είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων μερών. Οι αξιόπιστοι έλεγχοι χρηματοοικονομικών καταστάσεων ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην αγορά και προσθέτουν αξία στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Διοίκηση των εταιρειών.

Προτεραιότητα είναι η οικοδόμηση και η διατήρηση της εμπιστοσύνης και του σεβασμού των πελατών μας παρέχοντας τις κατάλληλες συμβουλές τη στιγμή ακριβώς που τις χρειάζονται. Προσφέρουμε την εξειδικευμένη γνώση μας στους διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο τους πελάτες μας στη διαχείριση των κινδύνων αλλά και στην αποτελεσματική δράση τους σε κάθε δυναμικό και δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η ποιότητα και η ακεραιότητα των ανθρώπων μας είναι καθοριστικής σημασίας για ό,τι κάνουμε. Έχουμε δεσμευτεί για την οικοδόμηση και τη διατήρηση μιας φιλοσοφίας βασισμένης στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα δεοντολογίας και είναι οι θεμελιώδεις αξίες της KPMG που οδηγούν τους ανθρώπους μας στο να διατηρούν τη φιλοσοφία αυτή. 

Συνδεθείτε μαζί μας