Ινστιτούτο ΔΠΧΑ

Ινστιτούτο ΔΠΧΑ

Οι απόψεις της KPMG σχετικά με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και συναφή θέματα.

Οι απόψεις της KPMG σχετικά με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και συναφή...

Ένας οδηγός μέσω του μεταβαλλόμενου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς

Το Ινστιτούτο ΔΠΧΑ της KPMG παρέχει πληροφορίες και βοηθήματα για να βοηθήσει μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Επιτροπών Ελέγχου, τα στελέχη, τη διοίκηση, τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους κρατικούς εκπροσώπους να αποκτήσουν μία εμπλουτισμένη γνώση και να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε ηγετικές απόψεις / σκέψεις σχετικά με το μεταβαλλόμενο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Συνδεθείτε μαζί μας