Σαφέστερη λογιστική για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών

Σαφέστερη λογιστική για τα προγράμματα...

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις για το λογιστικό χειρισμό του κόστους τρέχουσας απασχόλησης και των καθαρών τόκων.

1000
Picture of Marina Kapetanaki

Γενική Διευθύντρια, Επικεφαλής Deal Advisory

KPMG στην Ελλάδα

Email
set square

Η τροπολογία διευκρινίζει επίσης τον τρόπο ενσωμάτωσης του κόστους ανώτατου περιουσιακού στοιχείου στον υπολογισμό του κέρδους ή της ζημίας.

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 «Παροχές Προσωπικού», διευκρινίζοντας ότι:

  • Κατά την τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμό ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών, μια εταιρεία πλέον χρησιμοποιεί τις αναθεωρημένες αναλογιστικές παραδοχές για να προσδιορίσει το κόστος τρέχουσας απασχόλησης και τους καθαρούς τόκους της περιόδου, και
  • Η επίδραση του ανώτατου ορίου του περιουσιακού στοιχείου δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του κέρδους ή της ζημιάς από τυχόν διακανονισμό του προγράμματος. 

Τα παραπάνω ισχύουν για τροποποιήσεις, περικοπές ή διακανονισμούς προγράμματος που πραγματοποιούνται την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζονται για πρώτη φορά (επιτρέπεται πρώιμη εφαρμογή). 

© 2023 KPMG IFRG Limited, a UK company, limited by guarantee. All rights reserved.

Συνδεθείτε μαζί μας