Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Η KPMG είναι ένας διεθνής οργανισμός ανεξάρτητων εταιρειών-μελών συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές.

Η KPMG International Limited και οι οντότητες που έχουν σχέση με αυτήν δεν παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες. Υπηρεσίες παρέχονται μόνο από εταιρείες-μέλη στις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές τους.

Οι πληροφορίες που περιέχονται και στις οποίες υπάρχει πρόσβαση σ’ αυτόν τον ιστότοπο (ο «Ιστότοπος») παρέχονται ως γενικές οδηγίες από την εταιρεία KPMG, που αναφέρεται στην κεντρική σελίδα ότι είναι η ιδιοκτήτρια του Ιστότοπου ("KPMG"), και αποσκοπούν στο να προσφέρουν στον χρήστη πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποσκοπούν στο να αντικαταστήσουν ή να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο ελεγκτικών, συμβουλευτικών, φορολογικών ή άλλων επαγγελματικών συμβουλών ή υπηρεσιών. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον αρμόδιο υπάλληλο της ΚPMG στον αντίστοιχο ελεγκτικό, συμβουλευτικό, φορολογικό ή άλλο επαγγελματικό τομέα προκειμένου να λάβετε τέτοιες υπηρεσίες. 

Η εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τα εκάστοτε πραγματικά περιστατικά και συνθήκες. Λόγω της φύσης των διαδικασιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η KPMG δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Ιστότοπος δεν θα παρουσιάζει διαταραχές, καθυστερήσεις, λάθη, παραλείψεις, ή ιούς. Συνεπώς, οι πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν» χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου, ρητές ή σιωπηρές, σχετικά με την ακρίβεια, το έγκαιρο και την πληρότητα.

Σε καμία περίπτωση η KPMG, η KPMG International, ή άλλη εταιρεία μέλος της KPMG και οι αντίστοιχοι εταίροι της, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντολείς, αντιπρόσωποι ή υπάλληλοι, δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεμπίπτουσα, ειδική, παραδειγματική, ποινική, παρεπόμενη ή άλλη ζημία οποιασδήποτε φύσης (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της ευθύνης για απώλεια χρήσης, δεδομένων ή κερδών), ασχέτως προς το είδος της πράξης που την προκάλεσε, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πράξεων συμβατικών, εξ αμελείας ή άλλων αδικοπραξιών, που προκύπτουν από ή σε σχέση με τον Ιστότοπο, από το περιεχόμενο του Ιστότοπου ή από αυτά στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω χρήσης του Ιστότοπου, ή από οποιαδήποτε αντιγραφή, παρουσίαση, ή οποιαδήποτε χρήση αυτού. 

Δεδομένου του ότι το περιεχόμενο του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων των εννοιών, ιδεών, μεθόδων, διαδικασιών, προόδων, know-how, τεχνικών, προγραμμάτων, δημοσιεύσεων, μοντέλων, διαγραμμάτων προϊόντων, τεχνολογιών, software, σχεδίων, καλιτεχνικών έργων, γραφικών και πληροφοριών επί του Ιστότοπου ή που περιγράφονται στον Ιστότοπο) μπορεί να αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται ως τέτοια ή ως άλλο δικαίωμα (τα οποία δικαιώματα ανήκουν στην KPMG International, μια εταιρεία - μελος  του δικτύου της KPMG από ανεξάρτητες εταιρείες ή τρίτους), κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε υλικού από τον Ιστότοπο μπορεί να αποτελέσει προσβολή των πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού (copyright), του σήματος (trademark) και άλλων νόμων ή τα ανάλογα δικαιώματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα. 

Οι χρήστες προτρέπονται να τυπώνουν ή να διανέμουν το περιεχόμενο (π.χ. μέσω συνδέσεων/links ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης) εφόσον:

  • Η χρήση του περιεχομένου είναι προσωπική και μη-εμπορική 
  • Όλες οι ειδοποιήσεις σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού (copyright), του σήματος (trademark) ή οποιεσδήποτε άλλες παρόμοιες ειδοποιήσεις διατηρούνται. 
  • Το περιεχόμενο δεν χρησιμοποιείται ή υπονοεί ότι η KPMG, η KPMG International, ή άλλη εταιρεία μέλος της KPMG παρέχουν πληροφόρηση ή υποστηρίζουν μια οργάνωση, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. 

Το υλικό που υπάρχει στον Ιστότοπο δεν μπορεί να τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, δημοσιευθεί, εκτελεσθεί, ή χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό χωρίς ρητή γραπτή άδεια από τον αρμόδιο πάροχο του περιεχομένου ή του υλικού (συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσεων/links προς τρίτους). H KPMG δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν λάβει την προαναφερόμενη ρητή γραπτή άδεια την οποία προτείνει η KPMG.  

Το όνομα KPMG και το λογότυπο αποτελούν σήματα ή σήματα κατατεθέντα της KPMG International και άλλα ονόματα προϊόντων ή υπηρεσιών που αναφέρονται στον Ιστότοπο, μπορεί να αποτελούν σήματα ή σήματα κατατεθέντα της KPMG International ή εταιρείας μέλους του δικτύου της KPMG των ανεξαρτήτων εταιρειών ή των εταιρειών των συνδεδεμένων με αυτές. Η χρήση των διακριτικών αυτών απαιτεί προηγούμενη ρητή άδεια από, καθώς και τη σύναψη σύμβασης χρήσης με, την KPMG International ή με μια εταιρεία μέλος της KPMG. Μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών ή οποιωνδήποτε άλλων σημάτων της KPMG θα απαγορεύεται σύμφωνα με την πλέον αυστηρή εφαρμογή του νόμου. Προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση για την προαναφερόμενη γραπτή άδεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο του Ιστότοπου (Webmaster) ή κάνετε χρήση του συνδέσμου "Contact us". 

Οι συνδέσεις/links προς τρίτους παρέχονται προς εξυπηρέτηση των χρηστών μας. Η KPMG δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους ούτε για το περιεχόμενό τους. Η KPMG προστατεύει δραστικά τη φήμη της και τα σήματά της και η KPMG έχει το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση οποιασδήποτε σύνδεσης προς τον Ιστότοπό μας. 

Οι παρακάτω ενέργειες συνδέσεων ιστότοπου απαγορεύονται ρητά από την KPMG και μπορεί να δημιουργήσουν θέματα προσβολής σημάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας: 

  • συνδέσεις που εμπεριέχουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογότυπού μας 
  • μια μορφή σύνδεσης που αποκρύπτει το URL και/ή παρακάμπτει την κεντρική σελίδα ή σελίδες που περιέχουν τις ειδοποιήσεις της εταιρίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, τις νομικές διατάξεις περί ευθύνης και τις δηλώσεις περί της διαδικτυακής πολιτικής της εταιρείας.