Μαρίνα Καπετανάκη

Γενική Διευθύντρια, Επικεφαλής Deal Advisory

KPMG στην Ελλάδα

Η Μαρίνα ειδικεύεται σε ειδικούς ελέγχους (due diligence), προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο από τη μεριά του αγοραστή όσο και του πωλητή. Επιπρόσθετα, διευθύνει την ομάδα που ασχολείται με Υπηρεσίες Μετατροπής βάσει Νέων Λογιστικών Προτύπων όπως τα Δ.Λ.Π.Χ., τα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, και τα US GAAP.

 • Deal Advisory
 • Αλλαγή στη Λογιστική και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)
 • Δημόσια Τάξη και Ρυθμιστική Αλλαγή
 • Διερεύνηση Εταιρικών Διαφωνιών
 • Λογιστικά Πρότυπα
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων
 • Υπηρεσίες Τεχνολογιών Forensic
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), Πτυχίο Οικονομικών

 • Σώμα Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών