Επισκόπηση ιστορικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Επισκόπηση ιστορικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Η KPMG προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με τις επισκοπήσεις ιστορικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΕ 2400 και ΔΠΕ 2410)

Η KPMG προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με τις επισκοπήσεις ιστορικής...

Εκτός από τον κατά νόμο έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι περισσότερες οντότητες έχουν την πρόσθετη ανάγκη για ανεξάρτητη και αντικειμενική διασφάλιση σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τις συναλλαγές και τις διαδικασίες. Η ανεξάρτητη διασφάλιση και επαλήθευση προσθέτει αξιοπιστία στις εταιρικές γνωστοποιήσεις και αναφορές, ειδικά όταν δεν υπάρχει σχετική θεσμική υποχρέωση. 

Η KPMG προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με τις επισκοπήσεις ιστορικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΕ 2400 και ΔΠΕ 2410) εκφράζοντας αρνητική διασφάλιση σχετικά με τέτοια ιστορική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

Συνδεθείτε μαζί μας