Έλεγχοι χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Έλεγχοι χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Σκοπός των ελεγκτικών υπηρεσιών μας είναι η συλλογή τεκμηρίων και η παροχή ανεξάρτητης άποψης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των πελατών μας

Σκοπός των ελεγκτικών υπηρεσιών μας είναι η συλλογή τεκμηρίων...

Ο πρωταρχικός σκοπός των ελεγκτικών υπηρεσιών της KPMG είναι η συλλογή αξιόπιστων, σχετικών και επαρκών τεκμηρίων και η παροχή ανεξάρτητης γνώμης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των πελατών μας.

Ο έλεγχος της KPMG βασίζεται στην κατανόηση των επαγγελματικών κινδύνων και επιδιώξεων των πελατών μας. Με αυτή την προσέγγιση διεξάγουμε έναν ενδελεχή και αποτελεσματικό έλεγχο που εστιάζει στις πιο κρίσιμες από ελεγκτικής άποψης περιοχές.

Με βάση την ανάλυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και με πολυεπίπεδη εκτίμηση των κινδύνων, αναπτύσσουμε την ελεγκτική μας στρατηγική και καθορίζουμε τις βασικές περιοχές του ελέγχου μας. Με αυτόν τον τρόπο, οι πελάτες μας συμμετέχουν στην εκτίμησή μας των κινδύνων και στην επιλογή των κρίσιμων περιοχών.

Οι εξειδικευμένοι μας τεχνικοί μηχανογράφησης διαδραματίζουν έναν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό του ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής μπορούν να επιλυθούν στο αρχικό στάδιο της ελεγκτικής διαδικασίας.

Συνδεθείτε μαζί μας