Χάρης Συρούνης

Partner, Ελεγκτικές Υπηρεσίες

KPMG στην Ελλάδα

Ο Χάρης είναι Partner στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στον ελεγκτικό τομέα κυρίως για τράπεζες και άλλες εταιρείες στον χρηματοοικονομικό τομέα. Στα χρόνια που δουλεύει στο επάγγελμα προσπαθεί να μεταφέρει ποιότητα στον πελάτη. Ο Χάρης προσφέρει σε τράπεζες και άλλες εταιρείες του κλάδου ελεγκτικές και μη ελεγκτικές υπηρεσίες. Είναι υπεύθυνος της εκπαίδευσης του ελεγκτικού τμήματος και εξειδικεύεται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

 • Data and Analytics
 • Έλεγχος
 • Δημόσια Τάξη και Ρυθμιστική Αλλαγή
 • Λογιστικά Πρότυπα
 • Νόμος Dodd-Frank γα μη Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
 • Ρυθμιστική συμμόρφωση στη διαχείριση επενδύσεων
 • Υιοθέτηση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)
 • Χρηματοοικονομικά εργαλεία
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
 • Πτυχίο Οικονομικών Σπουδών-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα χρηματοοικονομικά-Πανεπιστήμιο του Λανκάστερ, Ηνωμένο Βασίλειο

 • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής-Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Ελλάδος