Νέες προκλήσεις της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Άρθρο στο moneyreview.gr: Του Χάρη Συρούνη, Partner, Audit, Head of Financial Services, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο moneyreview.gr: Του Χάρη Συρούνη, Partner, Audit, Head of Financial Services...

Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, με την μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα, ξεκίνησε περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Έχουν υπάρξει σημαντικές βελτιώσεις στους κανόνες αυτούς, συνήθως μετά από κάποια σημαντική οικονομική κρίση. Την εταιρική διακυβέρνηση δεν πρέπει να τη βλέπουμε ως ένα γραφειοκρατικό σύστημα επιτροπών και διαδικασιών, αλλά ως μια πολιτική που καθορίζει την κουλτούρα και την εσωτερική αξία της κάθε εταιρείας.

Οι μεγάλες εταιρείες δεν χαρακτηρίζονται μόνο από το μερίδιο αγοράς που κατέχουν ή από την κεφαλαιοποίησή τους. Για να επιβιώσουν και να εξελιχθούν χρειάζονται ένα σταθερό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και στις απαιτήσεις των επενδυτών και των εποπτικών αρχών.

Η KPMG, έχει δημοσιεύσει ειδικές έρευνες μετά από συζητήσεις με σημαντικά διοικητικά στελέχη διεθνώς για τα θέματα που απασχολούν τα διοικητικά συμβούλια. Από τις έρευνες αυτές τα ανερχόμενα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης που απασχολούν τις διοικήσεις είναι:

  • Η ενσωμάτωση των ESG δεικτών, καθώς και τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, τα θέματα ισότιμης ένταξης και συμπερίληψης
  • Η επένδυση στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της εταιρείας και μαζί με την προσπάθεια εύρεσης ειδικού ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τεχνολογίας και
  • Η συνολική παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας με την προσπάθεια διαφύλαξης δεδομένων και διαχείριση της κυβερνοασφάλειας.

Βασικός ρόλος του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών που υπάγονται σε αυτό, πρέπει να είναι η παρακολούθηση της διαδικασίας για τη σύνταξη της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ειδικά για θέματα σύνταξης οικονομικών καταστάσεων.

Κυρίαρχο ρόλο στο σύστημα της εταιρικής διακυβέρνησης, παίζει η επιτροπή ελέγχου που είναι υποχρεωτική για κάθε εταιρεία δημοσίου ενδιαφέροντος. Η επιτροπή ελέγχου που αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη  έχει το σημαντικό ρόλο να κατανοήσει τις αποφάσεις στρατηγικής φύσης που έχει θεσπίσει η Διοίκηση και ταυτόχρονα να παρακολουθεί τον μηχανισμό με τον οποίο οι πληροφορίες χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής φύσης παράγονται προς ενημέρωση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους επενδυτές και τις εποπτικές αρχές.

Κατά συνέπεια, η τεχνολογική εξέλιξη αλλά και οι απαιτήσεις για πληροφορίες μη χρηματοοικονομικού χαρακτήρα τύπου ESG, αποτελούν τα νέα θέματα προς συζήτηση στις επιτροπές ελέγχου και στα διοικητικά συμβούλια όπως προκύπτει μέσα από τις έρευνες της KPMG. Η πίεση από τους επόπτες για μεγαλύτερη πληροφόρηση και η έμφαση στους μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους αναγκάζει τα συμβούλια αυτά να πρέπει να αποφασίσουν να βάλουν νέα μέλη με αντίστοιχες γνώσεις ή να σχηματιστούν ειδικά συμβούλια που θα τους πληροφορούν αντίστοιχα.

Βλέπουμε όλο και περισσότερους πελάτες να αναθεωρούν τα εσωτερικά μοντέλα λειτουργίας τους σε όλες τις βασικές διευθύνσεις, οικονομική, ανθρωπίνου δυναμικού, εσωτερικού ελέγχου και παραγωγής. Η αναθεώρηση γίνετε εφόσον βρουν ένα κοινό σημείο αναφοράς μεταξύ των  απαιτήσεων για γρήγορη και αξιόπιστη πληροφόρηση με τις πλατφόρμες που κινούνται τα δεδομένα των εταιρειών. Λύσεις όπως το Powered Enterprise της KPMG αποσκοπούν στο να πετύχουν ακριβώς αυτό με ειδικές λύσεις για γρήγορη και αξιόπιστη μετάβαση στην νέα εποχή.

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσετε, ο κίνδυνος για λανθασμένη χρήση των δεδομένων από κακόβουλα άτομα μεγαλώνει. Η τεχνολογία βοηθάει τις εταιρείες αλλά και οι εταιρείες πρέπει να προστατέψουν και να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να είναι όφελος στους πελάτες και να βελτιώσουν την λειτουργία της εταιρικής διακυβέρνησης.

Τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και του κοινωνικού χαρακτήρα της κάθε εταιρείας θα πάρουν μεγαλύτερη διάσταση στο μέλλον. Αποτελούν πια μέρος του ορισμού των αξίων που έχει το κάθε εταιρικό σχήμα. Για το λόγο αυτό, η επιτροπή ελέγχου και το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να αφιερώσουν χρόνο και πόρους ώστε να βγει το καλύτερο αποτέλεσμα.

Η εταιρική διακυβέρνηση εξελίσσετε καθώς αλλάζει η μορφή της εταιρείας που γνωρίζουμε. Η διοίκηση της κάθε εταιρείας πρέπει να βρει την νέα ισορροπία ανάμεσα στις κλασσικές αξίες των πωλήσεων και της περιουσίας, με τις νέες αξίες της κοινωνικής αξίας της εταιρείας.