Για την KPMG στην Ελλάδα οι Αξίες μας είναι στην καρδιά όλων των δραστηριοτήτων. Επιδιώκουμε να κάνουμε πάντα το σωστό με το σωστό τρόπο. Οι Αξίες μας καθορίζουν τη συμπεριφορά μας, οδηγούν τις αποφάσεις μας και προσδιορίζουν το χαρακτήρα μας. Συνιστούν τα θεμέλια μιας κουλτούρας ανθεκτικότητας, ικανής να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση με ακεραιότητα, προκειμένου να μην αστοχούμε ποτέ ως προς την πρωταρχική μας ευθύνη για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Ταυτόχρονα οι Αξίες μας εξελίσσουν, μέσα από τη δουλειά μας και το παράδειγμα που δίνουμε καθώς εμπνέουμε εμπιστοσύνη και φέρνουμε την αλλαγή στον κόσμο.
 

Η προστασία όλων των πληροφοριών που οι πελάτες μας εμπιστεύονται είναι αδιαπραγμάτευτη. Η Διοίκηση και κάθε εργαζόμενος της εταιρείας δεσμευόμαστε να:

 • Προστατεύουμε τις εμπιστευτικές πληροφορίες των πελατών και να τις χρησιμοποιούμε μόνο για τους συμφωνημένους επαγγελματικούς σκοπούς
 • Είμαστε σύννομοι, ειλικρινείς και διαφανείς ως προς τη χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών
 • Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων και να μην τα χρησιμοποιούμε για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους, για τους οποίους αποκτήθηκαν
 • Μη χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για αθέμιτη εμπορική εκμετάλλευση
 • Προστατεύουμε τον εξοπλισμό και τους πόρους και να τους χρησιμοποιούμε μόνο για κατάλληλους επιχειρησιακούς σκοπούς
 • Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της KPMG, των πελατών, των ανταγωνιστών και τρίτων μερών.


Οι στόχοι μας για την αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών είναι οι εξής:

 • Περιοδική αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών και την κυβερνοασφάλεια
 • Αυξημένη ευαισθητοποίηση του προσωπικού μας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών
 • Άμεση ανταπόκριση σε κάθε συμβάν που αναφέρεται ή εντοπίζεται και ενδέχεται να υποδεικνύει παραβίαση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας.


Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων η KPMG στην Ελλάδα:

 • Παρέχει συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε όλο το προσωπικό
 • Έχει ορίσει λειτουργία διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών, η οποία διαθέτει τις απαιτούμενες αρμοδιότητες και ανεξαρτησία
 • Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με όλες τις εφαρμοστέες νομικές, κανονιστικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις
 • Δεσμεύεται στη συνεχή εφαρμογή και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
   

Η παρούσα πολιτική είναι διαθέσιμη σε όλο το προσωπικό της KPMG στην Ελλάδα, σε ενδιαφερόμενα μέρη και επιχειρηματικούς συνεργάτες.