Καθοδήγηση και βοήθεια στη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Καθοδήγηση στη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Η KPMG βοηθά με πολύπλοκα συστήματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και λογιστικές προκλήσεις

Η KPMG βοηθά με πολύπλοκα συστήματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης...

Η KPMG βοηθά με πολύπλοκα συστήματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και λογιστικές προκλήσεις καθώς και στην παροχή συμβουλών σχετικά με την εισαγωγή και ερμηνεία νέων και υφιστάμενων λογιστικών προτύπων, τοπικών και διεθνών. 

Η KPMG μπορεί επίσης να βοηθήσει τις οντότητες κατά την υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, προσφέροντας πρακτική υποστήριξη για την ομαλή μετάβαση. 

Οι αναθέσεις για την παροχή περιορισμένης βοήθειας σε έναν πελάτη στην σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (τεχνικής βοήθειας και συμβουλών σχετικά με τις λογιστικές αρχές) δεν αποτελούν ανάθεση για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών στοιχείων. 

Αυτή η διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου συνεπάγεται την παροχή βοήθειας που έχει ήδη ζητηθεί από τη διοίκηση σχετικά με θέματα που αφορούν σε λογιστικές αρχές, γνωστοποιήσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καταλληλότητα των συστημάτων ελέγχου και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό των ποσών των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού και γενικά προσφέρει βοήθεια και συμβουλές στη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Συνδεθείτε μαζί μας