Άλλες αναθέσεις διασφάλισης

Άλλες αναθέσεις διασφάλισης

Η KPMG αναλαμβάνει αναθέσεις στα πλαίσια ενός προτύπου διασφάλισης για αναφορά επί των ασφαλιστικών δικλείδων σε οργανισμούς υπηρεσιών

Η KPMG αναλαμβάνει επίσης αναθέσεις στα πλαίσια ενός προτύπου διασφάλισης...

Η KPMG αναλαμβάνει επίσης αναθέσεις στα πλαίσια ενός προτύπου διασφάλισης για αναφορά επί των ασφαλιστικών δικλείδων σε οργανισμούς υπηρεσιών (ΔΠΑΔ 3402), όπου ετοιμάζεται μια επίσημη έκθεση σχετικά με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των ασφαλιστικών δικλείδων σε ένα οργανισμό παροχής υπηρεσιών. Μια τέτοια υπηρεσία είναι χρήσιμη σε πελάτες που είναι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών, καθώς τους ωφελεί αποδεικνύοντας ότι ο οργανισμός τους έχει ένα υψηλού επιπέδου περιβάλλον ασφαλιστικών δικλείδων και ότι τα δεδομένα τους χειρίζονται κατάλληλα. 

Τέλος, η KPMG αναλαμβάνει επίσης αναθέσεις στο πλαίσιο του ΔΠΑΔ 3420, Αναφορές Διασφάλισης σχετικά με την Διαδικασία Κατάρτισης Ενδεικτικής (Pro Forma) Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που περιλαμβάνεται σε ένα Ενημερωτικό Δελτίο. Τέτοιες εργασίες γενικά συνεπάγονται ότι η KPMG προβαίνει σε εκτίμηση κατά πόσον τα ισχύοντα κριτήρια που χρησιμοποιούνται από τον αντίστοιχο πελάτη στην κατάρτιση της Ενδεικτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης παρέχουν μια εύλογη βάση για την παρουσίαση των σημαντικών επιπτώσεων που σχετίζονται άμεσα με το γεγονός ή την συναλλαγή. 

Συνδεθείτε μαζί μας