ΔΠΧΑ 9 Απομείωση - Ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις

ΔΠΧΑ 9 Απομείωση - Ανακυκλούμενες πιστωτικές...

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο ΔΠΧΑ παρουσιάζει τις πιο πρόσφατες συζητήσεις για την απομείωση της αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

1000
Rusting hull of a ship on a beach

We report on the discussion on IFRS 9 impairment at the IASB's February 2017 meeting.

Κατά την επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 για τις ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις - όπως οι πιστωτικές κάρτες - ο καθορισμός της περιόδου έκθεσης συνιστά προκλήσεις.

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) συζήτησε το ζήτημα αυτό - το οποίο είχε προηγουμένως τεθεί από την ITG - κατά τη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου. 

Διαβάστε το Τεύχος 4 του IFRS Newsletter: IFRS 9 Impairment PDF 494 KB) για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συζητήσεις.

Τρεις παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη

Το προσωπικό του Συμβουλίου εξέδωσε μια περίληψη των σχετικών απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9 και των παρατηρήσεων μελών της ITG κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις τους. Αυτή περιελάμβανε τα ακόλουθα:

  • Για τον προσδιορισμό της περιόδου έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο, μια οικονομική οντότητα πρέπει να εξετάσει και τους τρεις παράγοντες που παρατίθενται στην παράγραφο B5.5.40 του ΔΠΧΑ 9 - δηλαδή η οικονομική οντότητα εξετάζει εάν και πώς οι διαχειριστικές της ενέργειες του πιστωτικού κινδύνου επηρεάζουν την περίοδο έκθεσης.
  • Εάν μια οικονομική οντότητα επιλέξει να μην αναλάβει δράσεις μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου (credit risk management) σε ορισμένα μέσα, τότε αυτή η απόφαση επηρεάζει την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του σχετικού χρηματοοικονομικού μέσου.
  • Η οικονομική οντότητα πρέπει να εξετάσει τις επιδράσεις των διαχειριστικών ενεργειών του πιστωτικού κινδύνου στον βαθμό που μετριάζουν τον πιστωτικό κίνδυνο.

 

Επόμενα βήματα

Το προσωπικό ενημέρωσε το Συμβούλιο για την πρόθεσή του να αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό σε αυτόν τον τομέα και σε άλλους - εάν χρειαστεί - για την υποστήριξη της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9.

Περισσότερες πληροφορίες

Επισκεφθείτε την IFRS Newsletters σελίδα μας και για πρόσβαση στα πιο πρόσφατα ενημερωτικά δελτία μας σχετικά με μια σειρά σημαντικών θεμάτων ΔΠΧΑ, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών μέσων και ΔΠΧΑ για τράπεζες και ασφαλιστικές.

Και ανατρέξτε στις ΔΠΧΑ – Χρηματοοικονομικά Εργαλεία και ΔΠΧΑ για τράπεζες, σελίδες με σημαντικά / επίκαιρα θέματα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές και άλλες πτυχές της λογιστικής χρηματοοικονομικών μέσων βάσει των ΔΠΧΑ.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας