Ειδήσεις για τα ΔΠΧΑ (IFRS)

IFRS Ειδήσεις

Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τα ΔΠΧΑ (IFRS).

The latest need-to-know information on IFRS

Η πηγή σας για έκτακτες ενημερώσεις σχετικά με τα ΔΠΧΑ

Η ενημερωτική ΔΠΧΑ σελίδα μας παρουσιάζει τις τελευταίες απόψεις από το Ινστιτούτο ΔΠΧΑ Ελλάδας σχετικά με τα έργα (projects) του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και για άλλα θέματα από το διεθνή χώρο της λογιστικής και χρηματοοικονομικής αναφοράς.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας