ΔΠΧΑ 15 για τον Ασφαλιστικό κλάδο

ΔΠΧΑ 15 για τον Ασφαλιστικό κλάδο

Το νέο πρότυπο εσόδων IFRS 15, που θα τεθεί σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018, πιθανώς θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο καταγράφετε τα έσοδα. Όμως πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια λογιστική αλλαγή. Ποιος είναι ο αντίκτυπος για τους ασφαλιστές;

1000
Picture of Marina Kapetanaki

Partner, Head of Advisory

KPMG στην Ελλάδα

Email
IFRS 15 (new revenue standard) for insurance flyer image: child pushing battered wooden toy car

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο για να πληροφορηθείτε σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην επιχείρησή σας

Πιθανές επιπτώσεις

Το νέο πρότυπο εσόδων IFRS 15 θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις:

 • σε συμβάσεις που εμπίπτουν πλήρως ή εν μέρει στο πεδίο εφαρμογής του νέου προτύπου εσόδων,
 • στον διαχωρισμό των υποχρεώσεων πραγματοποίησης της παροχής αγαθών ή της παροχής μη ασφαλιστικών υπηρεσιών από ασφαλιστικές συμβάσεις,
 • στον χρόνο αναγνώρισης εσόδων για προκαταβαλλόμενες αμοιβές (up front fees),
 • στη χρονική μετάθεση και απόσβεση των εξόδων για μη ασφαλιστικές συμβάσεις ή τμήματα αυτών,
 • στην επιμέτρηση και το χρονικό σημείο αναγνώρισης για μεταβλητά έσοδα.  

Προϋποθέσεις

Εάν έχετε:

 • συμβάσεις που περιλαμβάνουν ασφαλιστικά και μη ασφαλιστικά συνθετικά μέρη (components),
 • συμβόλαια παροχής μη ασφαλιστικών υπηρεσιών,
 • μη επιστρεπτέες προκαταβαλλόμενες αμοιβές (up-front fees),
 • αμοιβές με βάση την αποδοτικότητα,
 • κόστη που συνδέονται με την απόκτηση και την εκπλήρωση συμβάσεων.

Είναι η ώρα να λάβετε δράση, ιδιαίτερα καθώς υπάρχουν νέα πρότυπα για τα χρηματοοικονο μικά μέσα και μισθώσεις, όπως επίσης και το επικείμενο πρότυπο ασφαλιστικών συμβάσεων, που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Συνεργαστείτε με τους stakeholders για να δημιουργήσετε προσδοκίες ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αλλάξουν οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs) ή οι επιχειρηματικές σας πρακτικές.

Πώς μπορεί να βοnθήσει η KPMG

 • Αξιολογήστε τις επιπτώσεις
 • Σχεδιάστε μια προσαρμοσμένη προσέγγιση
 • Βοηθήστε στην υλοποίηση μιας μελλοντικής κατάστασης

Μια ισχυρή φάση αξιολόγησης είναι κρίσιμης σημασίας για να τεθεί το πλαίσιο για ένα επιτυχημένο έργο και είναι σημαντικό να ξεκινήσει η αξιολόγηση νωρίς για να υπάρξει ευελιξία κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης. Φυσικά, ένα στάδιο αξιολόγησης για έναν ασφαλιστή θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τις λογιστικές αλλαγές που προκύπτουν από το ΔΠΧΑ 9, το ΔΠΧΑ 16 και το επικείμενο πρότυπο ασφαλιστικών συμβάσεων. Οι εταιρείες-μέλη της KPMG έχουν αναπτύξει τα εργαλεία και τους πόρους για να βοηθήσουν στην επιτάχυνση της φάσης αξιολόγησης και σχεδιασμού.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο IFRS15: Η λογιστική των εσόδων αλλάzει - Ποιος είναι ο αντίκτυπος για τους ασφαλιστές; (PDF 486 KB) για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε πως μπορεί η KPMG να βοηθήσει την επιχείρησή σας,

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας