Επιχειρησιακή αναδιοργάνωση και βελτίωση

Επιχειρησιακή Αναδιοργάνωση και Βελτίωση

Η KPMG μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην κατανόηση των διαδικασιών τους και των συναφών επιχειρησιακών κινδύνων

Η KPMG μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην κατανόηση των διαδικασιών...

Η KPMG μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην κατανόηση των διαδικασιών τους και των συναφών επιχειρησιακών κινδύνων καθώς και στην προτεραιοποίηση των ενεργειών διαχείρισης αυτών των κινδύνων. 

Σε συνεργασία με τους πελάτες μας, υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις:

  • στην αξιολόγηση των κινδύνων που επηρεάζουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες τους και την εκτίμηση του βαθμού έκθεσης των επιχειρήσεων στους κινδύνους αυτούς, 
  • στο σχεδιασμό και την προτεραιοποίηση «στρατηγικών διαχείρισης κινδύνων», υπό τη μορφή σχεδίων δράσης, εξισορροπώντας τη διάθεση ανάληψης ρίσκου της επιχείρησης με τις ευκαιρίες επιχειρησιακής βελτίωσης και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτή, 
  • στην υλοποίηση των σχεδίων δράσης διαχείρισης κινδύνων, παρέχοντας συμβουλές και συνεχή υποστήριξη για την αποτελεσματική υλοποίηση των επιμέρους έργων, 
  • στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πλαισίου για συνεχή παρακολούθηση και προληπτική διαχείριση των κινδύνων με βάση τις εκάστοτε απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που μεταβάλλεται 

Συνδεθείτε μαζί μας