Υπηρεσίες Real Estate και Εκτίμησης

Παρέχουμε μια σειρά υπηρεσιών σε μια ευρύ γκάμα παικτών στις αγορές ακινήτων και τουρισμού, όπως επενδυτές και developers, τράπεζες, servicers, ξενοδοχειακές εταιρείες, εταιρικούς χρήστες ακινήτων και φορείς του δημόσιου τομέα. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • Μελέτες και  έρευνες αγοράς ακινήτων και ξενοδοχείων
 • Μελέτες Σκοπιμότητας
 • Στρατηγική Επενδύσεων & Χαρτοφυλακίου
 • Αξιολογήσεις ακινήτων και επενδύσεων
 • Αποτιμήσεις ακινήτων (οικονομικές καταστάσεις, χρηματοδότηση, αγορά, πώληση, μίσθωση)
 • Συμβουλευτική και ίδρυση ΑΕΕΑΠ

Διαχείριση Εταιρικής Ακίνητης Περιουσίας

Όλες οι εταιρείες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα χρησιμοποιούν ιδιόκτητα ή μισθωμένα γραφεία, αποθήκες, εγκαταστάσεις παραγωγής, καταστήματα λιανικής κ.λπ. κατά τη διάρκεια της καθημερινής τους δραστηριότητας. Υπό το πρίσμα των μεγάλων προκλήσεων όπως οι ευέλικτοι χώροι εργασίας, η τεχνολογία και η καινοτομία, ο πληθωρισμός στα υλικά, το αυξανόμενο κόστος χρηματοδότησης και οι πρακτικές ESG, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια συνολική στρατηγική για την οικονομικά αποδοτική διαχείριση αυτών των περιουσιακών στοιχείων, σε επίπεδο χαρτοφυλακίου καθώς και σε επίπεδο ακινήτου. Τέτοιες στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κόστους, στη δημιουργία ρευστότητας για το core business και στην αύξηση της παραγωγικότητας.

 • Μητρώο Ακινήτων και βάση δεδομένων: Συγκέντρωση, εκκαθάριση, επικύρωση, ψηφιοποίηση και μεταφορά εγγράφων και πηγές δεδομένων που σχετίζονται με ακίνητα σε ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης δεδομένων (DMS).
 • Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας: Ανάπτυξη και διαμόρφωση συστήματος (π.χ. με βάση το SAP) και ενσωμάτωση τις συγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης ακινήτων, ροές εργασιών και απαιτήσεις reporting του οργανισμού και ενοποίηση με άλλες εφαρμογές όπως λογιστική (IFRS), διαχείριση έργου, προγραμματισμένη συντήρηση, DMS, GIS και Auto-CAD, για να επιτραπεί η ανταλλαγή δεδομένων και η ενοποίηση διεργασιών.
 • Στρατηγική Εταιρικής Ακίνητης Περιουσίας: Για παράδειγμα, ανάλυση τ.μ. ανά εργαζόμενο/λειτουργία, προσδιορισμός των κύριων παραγόντων κόστους και περιθώρια αποδοτικότητας, ανάλυση αναγκών για opex και capex, βελτιστοποίηση των απαιτήσεων χώρου, εντοπισμός πλεονάζοντος χώρου/μη λειτουργικών ακινήτων που μπορούν να πωληθούν/εκμισθωθούν, αγοραία αξία ιδιόκτητου χώρου, καταβαλλόμενα ενοίκια έναντι ενοικίων αγοράς, εισαγωγή KPI και λύσεις Business Intelligence βασισμένες στην τεχνολογία για συνεχή παρακολούθηση. 
 • Ετοιμότητα ESG: Εκτίμηση ενεργειακής απόδοσης/κατηγορίας κτιρίων, δυνητικός κίνδυνος απαξίωσης, κόστος και σκοπιμότητα αναβάθμισης/απόκτησης πράσινης πιστοποίησης σύμφωνα με τις πολιτικές ESG του οργανισμού και τις επερχόμενες κανονιστικές απαιτήσεις. 
 • Συμβουλευτική και εκτέλεση spin-off ακίνητης περιουσίας / Sale-and-Leaseback: Εκτίμηση της επίδρασης της πώλησης λειτουργικών ακινήτων είτε ως χαρτοφυλάκιο είτε μεμονωμένα ως προς τη ρευστότητα, τον αντίκτυπο στις οικονομικές καταστάσεις, και τις λειτουργικές ανάγκες. Εύρεση κατάλληλου αγοραστή, διάρθρωση συναλλαγής και διαπραγμάτευση μιας επιτυχημένης πώλησης.

Λύσεις Χρηματοδότησης

Συμβουλές για εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης και προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων, επιχειρηματικών σχεδίων και αιτήσεων. Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης/επενδυτή, οι επιλογές περιλαμβάνουν:

 • Δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF)
 • Στρατηγικές Επενδύσεις
 • Κίνητρα Αναπτυξιακού Νόμου
 • ΕΣΠΑ
 • Τραπεζικά δάνεια

Συναλλαγές Ακινήτων

Η έμπειρη ομάδα επαγγελματιών μας έχει ένα ευρύ δίκτυο επαφών με τοπικούς και διεθνείς επενδυτές ακινήτων και ξενοδοχείων, καθώς και με ιδιοκτήτες και χρήστες ακινήτων, και μπορεί να βοηθήσει σε όλα τα βήματα μιας επιτυχημένης συναλλαγής, από την εύρεση μιας επένδυσης ή αγοραστή μέχρι τη δόμηση και τη διαπραγμάτευση της συναλλαγής, είτε για μεμονωμένα ακίνητα, εταιρείες τύπου SPV ή χαρτοφυλάκια:

 • Δομημένες διαδικασίες πώλησης/διαγωνισμών (RFPs) για την πώληση ή τη μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα). 
 • Απόκτηση/μίσθωση ακινήτων (απαιτήσεις/προδιαγραφές, εντοπισμός κατάλληλων ακινήτων / επενδύσεων, διαπραγμάτευση αγοράς / μίσθωσης).

Δέουσα Επιμέλεια

Βοηθάμε τους αγοραστές ακινήτων ή δανείων με εμπράγματη εξασφάλιση με όλες τις πτυχές της δέουσας επιμέλειας, συμπεριλαμβανομένων:

 • Εκτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων.  Μελέτες «As is» και «Highest and Best Use».
 • Αξιολόγηση εμπορικού κινδύνου και κινδύνου αγοράς.
 • Εκτίμηση φορολογικών, νομικών και οικονομικών κινδύνων. 
 • Αξιολόγηση ESG.

Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Management)

Βοηθώντας επενδυτές σε ακίνητη περιουσία να παρακολουθούν τις επενδύσεις τους από κοντά και να μεγιστοποιήσουν την αξία μέσω της ενεργής διαχείρισης:

 • Παρακολούθηση επενδύσεων σε ακίνητα / ξενοδοχεία – KPIs
 • Πρωτοβουλίες ενίσχυσης αξίας / μελέτες επανατοποθέτησης  
 • Διαχείριση REOCOs
 • Στρατηγική εξόδου και δημιουργία εσόδων.

Κατηγορίες Ακινήτων

 • Γραφεία, συμπεριλ. πιστοποιημένα πράσινα κτίρια
 • Καταστήματα
 • Κατοικίες (διαμερίσματα/serviced apartments, βίλες, επώνυμες κατοικίες, φοιτητικές κατοικίες, κατοικίες τρίτης ηλικίας)
 • Φιλοξενία (ξενοδοχεία πόλης, θέρετρα) 
 • Αποθήκες και κτίρια logistics
 • Βιοεπιστήμες