Διαχείριση Κινδύνων Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Κινδύνων Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία, τα εργαλεία και την υποδομή για end-to-end υλοποιήσεις στο χώρο του IRM

Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία, τα εργαλεία και την υποδομή για end-to-end...

Παρόλο που ένα αξιόπιστο πληροφοριακό σύστημα αποτελεί ένα από τα πλέον πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία μίας εταιρείας, η χρήση τεχνολογίας που δεν έχει υλοποιηθεί σωστά, παρουσιάζει τρωτά σημεία, δεν συντηρείται και δεν παρακολουθείται επαρκώς μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες εσόδων, απόδοσης και φήμης.  

Η πιθανότητα να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός είναι ευθέως ανάλογη με το εύρος και το χρόνο χρήσης του πληροφοριακού συστήματος. Με άλλα λόγια, εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, όσο πιο πολύπλοκη είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται και όσο αυξάνει ο χρόνος χρήσης της σε μία εταιρεία, τόσο υψηλότερη είναι η πιθανότητα η εταιρεία αυτή να υποστεί τις συνέπειες ενός περιστατικού ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. 

Πώς μπορεί να βοηθήσει η KPMG

Τα στελέχη της KPMG είναι έτοιμα να παρέχουν επιχειρησιακές και τεχνικές συμβουλές για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων τεχνολογίας με χρήση τεχνικών μεθόδων Διαχείρισης Κινδύνων Πληροφοριών (IRM).  

Οι υπηρεσίες μας στη Διαχείριση Κινδύνων Πληροφοριακών Συστημάτων εστιάζουν στους κινδύνους που ενυπάρχουν στα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία υποστηρίζουν την επιχειρησιακή λειτουργία μίας εταιρείας, καθώς και στην επικοινωνία αυτών με το εξωτερικό περιβάλλον.  

Η ομάδα των εξειδικευμένων στελεχών μας στο χώρο του ΙRM έχουν την τεχνογνωσία και εμπειρία να υποστηρίξουν τους πελάτες να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους κινδύνους και να τους παρέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να επιτύχουν τους στρατηγικούς και οικονομικούς τους στόχους.  

Η παροχή συμβουλών δεν περιορίζεται σε θεωρητικές προτάσεις και εισηγήσεις. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία, τα εργαλεία και την υποδομή για end-to-end υλοποιήσεις στο χώρο του IRM. Επιπλέον, οι συμβουλές μας προσπαθούν να επιτύχουν μία ισορροπία μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων ασφαλείας και του αντίστοιχου κόστους αυτών σε σχέση με την απόδοση, ώστε η «εξίσωση» αυτή να συνάδει με την επιχειρηματική λογική. 

Συνδεθείτε μαζί μας