Yπηρεσίες forensic technologies

Yπηρεσίες forensic technologies

Το εργαστήριο Forensic της Αθήνας λειτουργεί με διεθνείς προδιαγραφές και χρησιμοποιείται για τις έρευνες ηλεκτρονικού εγκλήματος

Το εργαστήριο Forensic της Αθήνας λειτουργεί με διεθνείς προδιαγραφές...

H πλήρης υποστήριξη και επομένως η εξάρτηση των επιχειρησιακών διαδικασιών από τα πληροφοριακά συστήματα, οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις σε πληροφοριακούς πόρους και η αυξανόμενη ανάγκη για απομακρυσμένη πρόσβαση στις επιχειρησιακές πληροφορίες, αποτελούν παράγοντες που συντελούν στην αύξηση των απειλών απάτης, των περιστατικών κακοδιαχείρισης, ηλεκτρονικού εγκλήματος και γενικότερα της μη συμμόρφωσης με κανονιστικά πλαίσια. 

Πώς μπορεί να βοηθήσει η KPMG;Το παγκόσμιο δίκτυο της KPMG έχει αναπτύξει ένα ισχυρό και εξειδικευμένο τμήμα με εκτενή εμπειρία σε πραγματογνωσίες Forensic και διαθέτει και χρησιμοποιεί μία ευρεία γκάμα τεχνολογικών εργαλείων Forensic. Η KPMG παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στην αντιμετώπιση των κινδύνων και στον περιορισμό του κόστους που σχετίζεται με τη συλλογή και διαχείριση αποδεικτικού ηλεκτρονικού υλικού καθώς και την ανάλυση ηλεκτρονικών δεδομένων με μεγάλες απαιτήσεις χωρητικότητας λόγω του όγκου τους. Τα εξειδικευμένα στελέχη μας συνδράμουν στην εκτέλεση των διαδικασιών σας που σχετίζονται με τη συλλογή της πληροφορίας από τη δημιουργία μέχρι την αποθήκευσή, την ανάλυση και την παρουσίαση των ευρημάτων για την υποστήριξη ερευνών απάτης. 

Το εργαστήριο Forensic της Αθήνας λειτουργεί με διεθνείς προδιαγραφές και χρησιμοποιείται για τις έρευνες ηλεκτρονικού εγκλήματος. Στο απολύτως ελεγχόμενο και ασφαλές αυτό περιβάλλον εντοπίζονται τα απαραίτητα στοιχεία της έρευνας, πραγματοποιείται ανάκτηση και τέλος ανασυγκρότηση των ηλεκτρονικών αποδεικτικών δεδομένων. Το εν λόγω εργαστήριο διαθέτει πλήρη και επικαιροποιημένη λίστα εξειδικευμένων εργαλείων Forensic για την αντιμετώπιση περιστατικών απάτης και έρευνας. Μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις σας όσον αφορά την τεχνολογία που χρησιμοποιεί, τη δυνατότητα επεξεργασίας, αποθήκευσης και υποστήριξης από επαγγελματίες, μειώνοντας το κόστος σε χρόνο, χρήμα και ανθρώπινο δυναμικό που απαιτούνται για την έρευνα περιστατικών απάτης, συμμόρφωσης και αντιδικίας. Η KPMG στην Ελλάδα διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα εμπειρογνωμόνων, το οποίο υποστηρίζεται από τη εμπειρία των στελεχών της KPMG σε χρηματοοικονομικά θέματα, επιτυγχάνοντας την ολιστική έρευνα των συνθηκών που προκάλεσαν το ηλεκτρονικό έγκλημα, την απάτη και γενικότερα οποιουδήποτε τύπου παράπτωμα. 

Οι υπηρεσίες Forensic Technologies περιλαμβάνουν:

Προετοιμασία κανονιστικής συμμόρφωσης και δικαστικών διενέξεων 

Αξιοποιώντας την εκτενή εμπειρία των εταιριών-μελών του παγκόσμιου δικτύου της KPMG στην παροχή υπηρεσιών αναγνώρισης, συλλογής και επεξεργασίας ηλεκτρονικών δεδομένων, είμαστε σε θέση να καλύψουμε στο βέλτιστο βαθμό τις ανάγκες σας στον σχεδιασμό προληπτικών διαδικασιών και διεργασιών για την άμεση ανταπόκριση τους στις απαιτήσεις των ρυθμιστικών, κανονιστικών και ελεγκτικών αρχών. 

Έρευνα περιστατικών κυβερνο-ασφάλειας 

Η KPMG μπορεί άμεσα να ανταποκριθεί και να διεξαγάγει έρευνες περιστατικών ασφάλειας που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο. Η ομάδα της KPMG συνεργάζεται με τα αρμόδια στελέχη σας, περιλαμβάνοντας εξωτερικούς συμβούλους, προσωπικό της εταιρίας, ελεγκτές και άλλες ειδικές επιτροπές ή τη Διοίκηση και παρέχει μια ανεξάρτητη έρευνα σε θέματα που ποικίλουν και αφορούν ελλιπείς πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας, ανεπαρκή παραμετροποίηση συστημάτων, κακόβουλες ενέργειες εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του οργανισμού σας ή εξωτερικές επιθέσεις παρείσδυσης. Σε κάθε μία από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις επικεντρωνόμαστε στον εντοπισμό των καταστάσεων που πραγματοποιήθηκαν και τις διορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να ληφθούν.

Διαχείριση και ανεύρεση αποδεικτικών στοιχείων 

Η KPMG αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πλέον εξειδικευμένες εταιρίες, σε παγκόσμιο επίπεδο, στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής ανίχνευσης δεδομένων (e-discovery) και είναι σε θέση να παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στο πρότυπο “Evidence and Discovery Reference” (www.edrm.net). Παρέχουμε υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες μας να ανταποκριθούν και να λάβουν διορθωτικές ενέργειες σε πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις όπου μπορεί να απαιτείται η συλλογή, επεξεργασία και επισκόπηση πληροφοριών και ηλεκτρονικών δεδομένων. 

Η KPMG έχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί το εξειδικευμένο λογισμικό ΚDAT για τη διεξαγωγή ερευνών και αναλύσεων. Το εν λόγω λογισμικό χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση συγκρίσεων, την παράθεση και σύνοψη πιθανών ανωμαλιών που υποδεικνύουν ασυνήθιστη δραστηριότητα, απάτη ή άλλης μορφής κακόβουλη ενέργειας. Το λογισμικό χρησιμοποιεί μια σειρά αλγορίθμων, οι οποίοι βασίζονται σε προκαθορισμένους κανόνες και πρακτικές.

Ανάλυση Δεδομένων

Η ανάλυση δεδομένων περιλαμβάνει την προσαρμογή εξειδικευμένων μεθοδολογιών της KPMG για τον προσδιορισμό κινδύνων απάτης, κατάχρησης αρμοδιοτήτων και κακόβουλων ενεργειών. Μέσω της εν λόγω ανάλυσης, οι οργανισμοί είναι σε θέση να ανιχνεύουν άμεσα και να διαχειρίζονται οικονομικούς και λοιπούς κινδύνους, προτού αυτοί οδηγήσουν σε οικονομικές απώλειες.

Παρέχουμε υπηρεσίες ανίχνευσης ύποπτων ενεργειών, μέσω της εξέτασης ηλεκτρονικών δεδομένων προκειμένου να διαπιστωθούν αλληλουχίες γεγονότων (patterns) που θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε απάτη. Πέραν των διαθέσιμων εμπορικά εργαλείων ανάλυσης ηλεκτρονικών δεδομένων, η KPMG έχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί εξειδικευμένα εργαλεία για τον έλεγχο ηλεκτρονικών δεδομένων μεγάλου όγκου χρησιμοποιώντας υποδείγματα λογικής, αριθμητικής ανάλυσης και στατιστικά μοντέλα.

Οι μεθοδολογίες ανάλυσης δεδομένων της KPMG εφαρμόζονται στις παρακάτω υπηρεσίες: 

 • Εντοπισμός απάτης 
 • Διαχείριση κινδύνων απάτης 
 • Εξειδικευμένες αναλύσεις δεδομένων 
 • Έρευνες εσωτερικού ελέγχου 
 • Συμμόρφωση συμβάσεων 
 • Ανάλυση κοινωνικών δικτύων 
 • Επικύρωση πληροφοριακών συστημάτων 
 • Έρευνες δομημένων ηλεκτρονικών δεδομένων  

Γιατί την KPMG;

Η εκτενής εμπειρία μας σε όλους τους κλάδους είναι προς όφελος των πελατών μας καθώς βοηθάει στην αναγνώριση των κρίσιμων στόχων και σκοπών μίας έρευνας Forensic και στην αποτελεσματική διαχείριση και διεκπεραίωσή τους. Ανταποκρινόμενη άμεσα στις ανάγκες σας, η KPMG αναπτύσσει ένα σχέδιο δράσης προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες σας, με έμφαση στο θέμα της εμπιστευτικότητας και λαμβάνοντας υπόψη ιδιαιτερότητες που αφορούν στον τομέα δραστηριότητας της εταιρίας, στην τοποθεσία της, στην ομιλούμενη γλώσσα και στην κουλτούρα. Οι πελάτες της KPMG αναφέρουν με αξιοσημείωτη συνοχή και ακρίβεια τους λόγους που επέλεξαν εμάς σε έργο έρευνας Forensic: 

 • Κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης 
 • Διεθνής εμπειρία και τεχνογνωσία και δυνατότητα υποστήριξης 
 • Τελευταίας τεχνολογίας εργαστήριο Forensic 
 • Στρατηγική επικέντρωση στα γεγονότα 

 

 

Συνδεθείτε μαζί μας