Χρηματοοικονομική διοίκηση

Χρηματοοικονομική διοίκηση

Οι σύμβουλοι της KPMG μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις ώστε η χρηματοοικονομική λειτουργία να είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική τους

Οι σύμβουλοι της KPMG μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις ώστε...

H KPMG παρέχει υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διαχείρισης, διαθέτοντας εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων με κατάλληλες δεξιότητες και με μεγάλη εμπειρία του αντικειμένου. Οι σύμβουλοι μας μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις ώστε η χρηματοοικονομική λειτουργία να είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική και τις ανάγκες της επιχείρησης και να παράγει αξία.

Επιχειρηματική Στρατηγική / Επιχειρηματικά Σχέδια

Στόχος της υπηρεσίας είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων στη βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης, μέσω δημιουργίας νέων και καινοτόμων ιδεών που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς και στη διατήρηση της κερδοφορίας τους. 

Μείωση Κόστους

Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις στον προσδιορισμό των κύριων περιοχών κόστους, τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, με βασικό σκοπό τη βελτίωση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης. 

Δημιουργία Αξίας στη Διαχείριση Διαθεσίμων 

Η υπηρεσία αυτή εφαρμόζει μεθόδους αξιοποίησης των διαθεσίμων με σκοπό τη διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης και βελτιώνει τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως, για παράδειγμα, τις τράπεζες και τους μετόχους

Αύξηση Περιθωρίου Κέρδους 

Προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης, αποσκοπώντας στη βελτίωση της κερδοφορίας μέσω της διασφάλισης των εσόδων, της διαχείρισης του κόστους, της βελτίωσης του περιθωρίου κέρδους και της καλύτερης οργάνωσης της επιχείρησης.

Χρηματοοικονομική Στρατηγική 

Η υπηρεσία αυτή αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των πόρων της επιχείρησης και της λειτουργίας της Οικονομικής Διεύθυνσης για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. 

Προϋπολογισμός και Χρηματοοικονομικά Μοντέλα

Στόχος μας είναι η βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης προϋπολογισμού και η εναρμόνιση του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου των επιχειρήσεων με τον τακτικό και λειτουργικό τους σχεδιασμό.

Βελτίωση Οικονομικής Πληροφόρησης

Η υπηρεσία αποσκοπεί όχι μόνο στη μείωση του χρόνου προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων, αλλά και στην παροχή έγκυρων και έγκαιρων οικονομικών πληροφοριών προς όλους τους ενδιαφερόμενους. 

Συνδεθείτε μαζί μας