Στρατηγική και απόδοση πληροφορικής

Στρατηγική και απόδοση πληροφορικής

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της KPMG διαθέτουν τα εργαλεία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τεχνολογικής υποδομής

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της KPMG διαθέτουν τα εργαλεία για το σχεδιασμό...

Ο σχεδιασμός μίας αποτελεσματικής Στρατηγικής και Επιχειρησιακής Λειτουργίας της Πληροφορικής βοηθά τις επιχειρήσεις να διασφαλίσουν ότι τα πληροφοριακά συστήματά τους παράγουν προστιθέμενη αξία, οι τεχνολογικοί κίνδυνοι αντιμετωπίζονται επαρκώς μέσω της κατάλληλης εταιρικής διακυβέρνησης και η τεχνολογία χρησιμοποιείται ικανοποιητικά για να υποστηρίξει τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τυχόν κανονιστικές απαιτήσεις. 

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της KPMG διαθέτουν τα εργαλεία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τεχνολογικής υποδομής, που θα υποστηρίζει με το βέλτιστο τρόπο την επιχειρηματική στρατηγική. Χρησιμοποιώντας μία δομημένη μεθοδολογία, μπορούμε να υποστηρίξουμε το μετασχηματισμό του υφιστάμενου περιβάλλοντος διαχείρισης πληροφοριών μίας επιχείρησης σε ένα νέο μοντέλο που θα υποστηρίζει τους στόχους της επιχείρησης, μέσω ενός ρεαλιστικού και εφικτού στρατηγικού σχεδίου διαχείρισης πληροφοριών. 

Ειδικότερα, οι σύμβουλοι της KPMG μπορούν να υποστηρίξουν τους πελάτες στην:

 • Ευθυγράμμιση των στόχων Πληροφορικής με τους Επιχειρησιακούς στόχους και επομένως στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας από τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων 
 • Υλοποίηση μηχανισμών ασφαλείας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τα κανονιστικά πλαίσια 
 • Διαχείριση κινδύνων 
 • Μέτρηση της απόδοσης σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί 

Η KPMG στην Ελλάδα έχει αναπτύξει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη Στρατηγική και Απόδοση της Πληροφορικής, η οποία περιλαμβάνει έλεγχο, συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) και σχεδιασμό επιμέρους βελτιώσεων, βοηθώντας τη διοίκηση μίας επιχείρησης να επιλέξει τρόπους βέλτιστης χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και αύξησης της επιχειρησιακής απόδοσης. 

Η ομάδα των έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών μας παρέχει συμβουλές στις ακόλουθες κρίσιμες περιοχές: 

 • Επικοινωνία – Εγκαθίδρυση ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνίας μεταξύ της Πληροφορικής και των Γενικών Διευθυντών της επιχείρησης. 
 • Συμφωνία επί των στόχων της Πληροφορικής – Χρήση επίσημων συμφωνιών μεταξύ χρηστών και προμηθευτών πληροφορικής, που διατυπώνουν με όρους επιχειρησιακούς τις πραγματικές απαιτήσεις των χρηστών. 
 • Στρατηγική Πληροφορικής – Ανάπτυξης μίας ξεκάθαρης Στρατηγικής Πληροφορικής, πλήρως ευθυγραμμισμένης με την επιχειρηματική στρατηγική. 
 • Πολιτικές, διαδικασίες και πρότυπα – Ανάπτυξη πολιτικών, οι οποίες καλύπτουν θέματα προμηθειών, ανάπτυξης και χρήσης πληροφορικών συστημάτων, θέματα ασφάλειας δεδομένων και διαχείρισης αλλαγών. Ανάπτυξη διαδικασιών και προτύπων, που εξειδικεύουν τις πολιτικές και ορίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειας τον τρόπο λειτουργίας της Πληροφορικής σε ένα πλαίσιο επαναλαμβανόμενο και κατανοητό. 
 • Διαχείριση απόδοσης – Εγκατάσταση ενός συστήματος μέτρησης της απόδοσης, το οποίο να βοηθά τη διοίκηση να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της Πληροφορικής. Όταν τα πρότυπα και οι στόχοι απόδοσης τίθενται σε ρεαλιστικά επίπεδα και επικοινωνούνται επαρκώς, παρέχουν στους εργαζόμενους μία ξεκάθαρη εικόνα των προσδοκιών της διοίκησης και ένα στόχο για να εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή . 
 • Διαχείριση κινδύνων – Ανάπτυξη μίας αυστηρής διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων που να υποστηρίζει μία επιχείρηση στον εντοπισμό, την κατανόηση και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την Πληροφορική και μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις. 
 • Διαχείριση έργων – Οι διαρκείς απαιτήσεις για βελτίωση της τεχνολογίας οδηγούν στην υλοποίηση σημαντικού πλήθους έργων Πληροφορικής στις επιχειρήσεις. Η σωστή διαχείρισή τους βοηθά τις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν έργα εντός του εύρους τους, στο πλαίσιο συγκεκριμένων περιορισμών κόστους και χρόνου, στην απαιτούμενη ποιότητα και συμβατά με τις αντίστοιχες επιχειρησιακές διαδικασίες και τα λοιπά συνεργαζόμενα συστήματα.

Συνδεθείτε μαζί μας