Έργα πληροφορικής

Έργα πληροφορικής

Τα στελέχη της KPMG εργάζονται μαζί με τους πελάτες για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής απόδοσης των έργων

Τα στελέχη της KPMG εργάζονται μαζί με τους πελάτες για την επίτευξη...

Τα χαρτοφυλάκια έργων πληροφορικής και επιχειρησιακής βελτίωσης, που καλούνται να υλοποιήσουν οι επιχειρήσεις, γίνονται όλο και περισσότερο πιο πολύπλοκα και με μεγαλύτερο βαθμό αλληλοσυσχέτισης. Συχνά αφορούν σε μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες προκαλούν την προσοχή και το ενδιαφέρον των μετόχων. Η Διοίκηση κάθε επιχείρησης ανησυχεί για το ενδεχόμενο αποτυχίας ενός έργου και συχνά αναζητεί μία ανεξάρτητη οπτική, αναφορικά με το ρίσκο του έργου που αναλαμβάνει να υλοποιήσει. 

Τα στελέχη της KPMG εργάζονται μαζί με τους πελάτες για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής απόδοσης των έργων και την παραγωγή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. 

Η ομάδα των συμβούλων μας στοχεύει στην ενδυνάμωση της διακυβέρνησης και της διαχείρισης των εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια ενός έργου, στην αποτίμηση των οφελών και στη διασφάλιση θετικής απόδοσης της επένδυσης. 

Μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στη:

  • Διαχείριση νέων έργων ή/και χαρτοφυλακίου έργων 
  • Επιλογή λύσεων πληροφορικής 
  • Οργάνωση Γραφείων Διαχείρισης Έργων/Προγραμμάτων 
  • Αποτίμηση οφελών από την υλοποίηση έργων/προγραμμάτων 
  • Ανεξάρτητη αξιολόγηση των υπηρεσιών που λαμβάνουν (ποιότητα παραδοτέων προμηθευτών/υπεργολάβων, αρτιότητα λύσεων) 

 

Συνδεθείτε μαζί μας