Ασφαλιστικός κίνδυνος

Ασφαλιστικός κίνδυνος

Η KPMG μπορεί να βοηθήσει τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στη διαχείριση και την αντιμετώπιση των ασφαλιστικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν

Η KPMG μπορεί να βοηθήσει τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στη διαχείριση...

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο στοχεύει στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων που παρουσιάσθηκαν κατά το παρελθόν στο ασφαλιστικό σύστημα και πρόκειται να συμβάλλει στη ριζική αναμόρφωσή του. Η οδηγία Solvency II είναι μια ευκαιρία για βελτίωση του ασφαλιστικού κανονιστικού πλαισίου.

Η οδηγία Solvency II εισάγει τα ακόλουθα: 

  • Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών προβλέψεων και των κεφαλαιακών απαιτήσεων, βασισμένη στον αναλαμβανόμενο κίνδυνο 
  • Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων 
  • Εσωτερικά μοντέλα για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων 
  • Αναγνώριση της διαφοροποίησης και της μείωσης των κινδύνων 

Το τμήμα Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων της KPMG παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες στον τομέα του ασφαλιστικού κινδύνου:

Διαχείριση και αντιμετώπιση ασφαλιστικού κινδύνου 

Η KPMG μπορεί να βοηθήσει τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (ζωής, ζημιών και αντασφαλιστές) στη διαχείριση και την αντιμετώπιση των ασφαλιστικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν. Διενεργείται συστηματικός έλεγχος των χαρτοφυλακίων και αναγνωρίζονται ευκαιρίες για τη βελτίωση του ελέγχου και της διαχείρισης του ασφαλιστικού κινδύνου καθώς επίσης και των τιμολογιακών πρακτικών. 

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας Solvency II 

Μία σειρά από ζητήματα έχουν έρθει στο φως, καθιστώντας σαφές ότι το Solvency II είναι η καινούρια πρόκληση στον ασφαλιστικό κόσμο. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της συμμόρφωσης με τα κανονιστικά και τα εποπτικά θέματα του κλάδου ασφαλειών, η KPMG μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να ισορροπήσουν τις ανάγκες, τις επιταγές και τις απαιτήσεις της κανονιστικής συμμόρφωσης με την αποδοτικότητα και να μετατρέψουν την κανονιστική συμμόρφωση σε επιχειρηματική στρατηγική, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών κανονιστικής συμμόρφωσης. 

 

Συνδεθείτε μαζί μας