Διαχείριση επιχειρησιακών κινδύνων

Διαχείριση επιχειρησιακών κινδύνων

Η KPMG υποστηρίζει τις εταιρείες στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση ισχυρών και αποτελεσματικών ενεργειών ή/και συστημάτων διαχείρισης κινδύνων

Η KPMG υποστηρίζει τις εταιρείες στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση ισχυρών...

Οι αλλαγές, οι κίνδυνοι και η αβεβαιότητα αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της νέας παγκόσμιας οικονομίας. Η υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης κινδύνων για τους σύγχρονους οργανισμούς αποτελεί μονόδρομο για την επιτυχία. Η KPMG με τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Κινδύνων (Enterprise Risk Management - ERM) υποστηρίζει τις εταιρείες στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση ισχυρών και αποτελεσματικών ενεργειών ή / και συστημάτων διαχείρισης κινδύνων.

Η διαχείριση κινδύνων σε επίπεδο επιχείρησης αναφέρεται στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαχείρισης των κινδύνων ενός οργανισμού. Αφορά στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της επιχείρησης να αναγνωρίσει, να αξιολογήσει, να επικοινωνήσει και να διαχειριστεί το σύνολο των κινδύνων της με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Στοιχεία και τάσεις στη διαχείριση κινδύνων

Οι περισσότεροι από τους κινδύνους που πλήττουν μια επιχείρηση δεν είναι οικονομικής φύσης, παρόλα αυτά οι εταιρείες επενδύουν κυρίως σε θέματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Η προστασία του ονόματος μιας επιχείρησης είναι σημαντική για τη μακροχρόνια επιτυχία της, εντούτοις πολλές εταιρείες δεν έχουν σαφή εικόνα του βαθμού αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των κινδύνων αυτών. Οι εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης έχοντας εντάξει στα κριτήρια βαθμολόγησής τους τον τρόπο αντιμετώπισης θεμάτων διαχείρισης επιχειρησιακών κινδύνων, δίνουν κίνητρα στις εταιρείες να επενδύσουν περισσότερο σε ERM. 

Για την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων δεν αρκεί η ύπαρξη μιας καλής διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων, αλλά απαιτείται σύνδεση του ERM με την επιχειρηματική στρατηγική, έγκαιρος προγραμματισμός και εσωτερικός έλεγχος των διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων. Οι ρυθμιστικές αρχές ενθαρρύνουν τις εταιρείες να επικεντρωθούν στον έλεγχο των κινδύνων που τις απειλούν και να δημοσιεύουν στοιχεία για τις διαδικασίες που ακολουθούν και τους δείκτες που παρακολουθούν. 

Οι υπηρεσίες ERM της KPMG

  • Προσδιορισμός κινδύνων και ελέγχων - Αναγνωρίζουμε τους κινδύνους σε όλες τις διευθύνσεις ή τις λειτουργίες μιας εταιρείας και τους βαθμολογούμε βάσει της πιθανότητας εμφάνισής τους και τις επιπτώσεις που θα προκαλέσουν αν συμβούν. Μελετάμε τις δράσεις που υλοποιεί ήδη η εταιρεία για τον έλεγχο των κινδύνων, καθώς και σε τι βαθμό πρακτικά την προφυλάσσουν. Αποτέλεσμα των εργασιών αυτών είναι ο προσδιορισμός των σημαντικότερων κινδύνων, καθώς και της ποιότητας των στρατηγικών αντιμετώπισής τους και των μηχανισμών ελέγχου. 
  • Εφαρμογή ERM - Υποστηρίζουμε την εταιρεία στην εφαρμογή είτε ενός ολοκληρωμένου συστήματος ERM, είτε μεμονωμένων θεμάτων ενός προγράμματος ERM (π.χ. αξιολόγηση κινδύνων, εκπαίδευση, ανάπτυξη νέων διαδικασιών παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων, βελτίωση των ελέγχων κ.λπ.). 
  • Υποστήριξη του Υπεύθυνου Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων - Καθοδηγούμε τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων της εταιρείας ώστε να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ενσωμάτωση του ERM στην επιχείρηση. Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο που έχουμε αναπτύξει, παρέχουμε στον Υπεύθυνο ERM οδηγίες, υποδείγματα εγγράφων, λίστες ελέγχου και σχέδια παραδοτέων για τη σταδιακή ανάπτυξη του ERM. 

 

Συνδεθείτε μαζί μας