Στρατηγική επιχειρησιακής λειτουργίας

Στρατηγική επιχειρησιακής λειτουργίας

Η KPMG βοηθάει τους πελάτες να εφαρμόσουν με επιτυχία τη στρατηγική των επιχειρήσεών τους

Η KPMG βοηθάει τους πελάτες να εφαρμόσουν με επιτυχία τη στρατηγική των επιχειρήσεών τους

Η Στρατηγική Επιχειρησιακής Λειτουργίας αφορά στην εξειδίκευση της επιχειρηματικής στρατηγικής και στην ανάπτυξη στρατηγικών πρωτοβουλιών και μοντέλων λειτουργίας, που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους πελάτες μας να εφαρμόσουν με επιτυχία τη στρατηγική των επιχειρήσεών τους. 

Η εργασία μας συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Επισκόπηση του τρόπου που η διοίκηση αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της επιχείρησης 
  • Διεξοδική ανάλυση της στρατηγικής και του λειτουργικού μοντέλου της εταιρείας (όπου απαιτείται), με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων / ελλείψεων ή περιοχών που επιδέχονται βελτιώσεις
  • Εκπόνηση σαφών και επιτεύξιμων σχεδίων δράσης για την υλοποίηση της στρατηγικής 
  • Υποστήριξη των πελατών μας στην υλοποίηση των σχεδίων δράσης και μέτρηση των αποτελεσμάτων, βάσει προκαθορισμένων στόχων και συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης

Στο πλαίσιο των εργασιών μας χρησιμοποιούμε διάφορες μεθοδολογίες και τεχνικές, όπως: 

  • Ανάλυση εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (Activity Based Costing)
  • Συγκριτική ανάλυση (benchmarking)
  • Διαγνωστικός έλεγχος απόδοσης επιχειρήσεων
  • Μέθοδοι και τεχνικές μέτρησης απόδοσης

Συνδεθείτε μαζί μας