Διακυβέρνηση, ρύθμιση/εποπτεία & κανονιστική συμμόρφωση

Διακυβέρνηση & κανονιστική συμμόρφωση

Η KPMG βοηθάει τις εταιρείες να μετατρέψουν την απαίτηση της συμμόρφωσής τους με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε μοχλό αξίας και ανάπτυξης στρατηγικής

Διακυβέρνηση, ρύθμιση/εποπτεία & κανονιστική συμμόρφωση

Η διακυβέρνηση, ρύθμιση/εποπτεία και κανονιστική συμμόρφωση εξακολουθούν να εμπεριέχουν σύνθετες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις. Καθώς θεσπίζονται νέοι νόμοι και κανονισμοί, οι απαιτήσεις που προκύπτουν προϋποθέτουν μεγαλύτερη διαφάνεια, αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό από τα διοικητικά συμβούλια. Δεδομένης της ενισχυμένης λογοδοσίας και της ενδεχόμενης έκθεσης σε ευθύνη, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καλούνται να διασφαλίζουν την τήρηση των προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης και την εφαρμογή ισχυρών συστημάτων διαχείρισης της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Οι εταιρείες μέλη της KPMG βοηθούν τους διευθυντές και τη διοίκηση να διερευνήσουν τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και να κατανοήσουν καλύτερα το κανονιστικό περιβάλλον. Η προσέγγισή μας συνδυάζει την ανάλυση του νομικού πλαισίου με την αξιολόγηση των συστημάτων και διαδικασιών που μπορούν να διασφαλίσουν συμμόρφωση και χρηστή εταιρική διακυβέρνηση.

Η προσέγγισή μας έγκειται στο να στηρίζουμε τους πελάτες των εταιρειών μελών μας ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της Διακυβέρνησης, ρύθμισης/εποπτείας και κανονιστικής συμμόρφωσης προσφέροντας τις εξής υπηρεσίες:

  • Εκπαίδευση του διοικητικού συμβουλίου, δηλ. αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και απαιτήσεις «ορθών πρακτικών» διακυβέρνησης
  • Σχεδιασμός του πλαισίου διακυβέρνησης
  • Αξιολογήσεις Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου
  • Διαγνωστικός έλεγχος επιπτώσεων του κανονιστικού κώδικα
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες επί του νόμου Sarbanes-Oxley [για τα εγγεγραμμένα μέλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΠΑ (SEC)]
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες επί της 8ης Οδηγίας της ΕΕ
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες επί του νόμου «J-SOX»

Οι πολυτομεακές ομάδες που διαθέτουν οι εταιρείες μας συμβουλεύουν τους πελάτες μας ώστε να ανταποκρίνονται κατά το βέλτιστο δυνατό στις προκλήσεις της διακυβέρνησης, ρύθμισης/εποπτείας και κανονιστικής συμμόρφωσης. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας γνωρίζει σε βάθος τις εξελίξεις της εταιρικής διακυβέρνησης τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Συνδυάζουμε τη γνώση και εμπειρία της συγκριτικής αξιολόγησης διαδικασιών και συστημάτων με την οριζόντια γνώση.

Υπάρχουν ισχυρά επιχειρηματικά επιχειρήματα αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση και την κανονιστική συμμόρφωση. Η εφαρμογή χρηστών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί να προστατέψει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου από ενδεχόμενη προσωπική ευθύνη και την εταιρεία από βλάβη της φήμης της.

Η μη συμμόρφωση με συγκεκριμένους νόμους και κανονισμούς επισύρει οικονομικά πρόστιμα. Οι στέρεες δομές κανονιστικής συμμόρφωσης βοηθούν τις εταιρείες να αποφύγουν ενδεχόμενα πρόστιμα.

Συνδεθείτε μαζί μας