Με τις αγορές να γίνονται ολοένα πιο πολύπλοκες, απαιτούνται τεκμηριωμένες στρατηγικές και έγκαιρη γνώση για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και τη δημιουργία πραγματικής αξίας.

Οι εταιρείες-μέλη της KPMG παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επενδυτές σε θέματα ανάπτυξης και εφαρμογής στρατηγικών για τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Κάποιες από αυτές τις κατηγορίες είναι τα εμπορικά ακίνητα, τα δάνεια μεγάλων εταιρειών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα στεγαστικά δάνεια και τα καταναλωτικά χρέη.

Οι επαγγελματίες του Portfolio Solutions στις εταιρείες-μέλη της KPMG συνδυάζουν την εμπειρία τους στις συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών με την παροχή συμβουλών σε θέματα στρατηγικής, με στόχο να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τις σύνθετες αγορές ώστε να λαμβάνετε καλύτερες αποφάσεις και να μεγιστοποιήσετε την αξία σας μέσω μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας διαχείρισης του χαρτοφυλακίου δανείων σας.

Η παγκόσμια ομάδα μας υποστηρίζει τους αγοραστές στην υλοποίηση των επενδύσεών τους και στην αναζήτηση ευκαιριών. Όσον αφορά στα δάνεια, τις απαιτήσεις και τα περιουσιακά στοιχεία, οι υπηρεσίες μας προς τους αγοραστές περιλαμβάνουν:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη για συγχωνεύσεις και εξαγορές προσφέροντας ολοκληρωμένη διαχείριση της συναλλαγής.
 • Υπηρεσίες τιμολόγησης που περιλαμβάνουν επισκόπηση των παραδοχών αποτίμησης και τιμολόγησης του χαρτοφυλακίου. 
 • Υπηρεσίες αναδοχής (underwriting) περιουσιακών στοιχείων, που περιλαμβάνουν ανεξάρτητους επιχειρησιακούς ελέγχους, μεθοδολογίες εισπραξιμότητας, και βέλτιστα σενάρια workout.
 • Υπηρεσίες δέουσας επιμέλειας των δανειακών φακέλων και προσυμφωνημένες διαδικασίες ελέγχου, μεταξύ των οποίων και η αξιολόγηση συναλλαγών.
 • Επισκόπηση των servicers με βάση κριτήρια της αγοράς και αξιολόγηση των δυνατοτήτων και της απόδοσης τους.

Βοηθάμε τους πωλητές για την εκπόνηση και υλοποίηση των βέλτιστων στρατηγικών. Οι υπηρεσίες μας για τους πωλητές, όσον αφορά στα δάνεια (άμεσες πωλήσεις ή/και τιτλοποιήσεις «Ηρακλής» PDF 472KB), τις εισπράξεις και τα περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβάνουν:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη για συγχωνεύσεις και εξαγορές προσφέροντας ολοκληρωμένη διαχείριση της συναλλαγής.
 • Αξιολόγηση και ανάλυση των στρατηγικών επιλογών, με διερεύνηση των διαφορετικών εναλλακτικών για την επίτευξη αξίας και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου.
 • Τιμολόγηση και ανάλυση με βάση τις γνώσεις μας για τις συνθήκες της αγοράς.
 • Προετοιμασία και βελτιστοποίηση των δεδομένων, που περιλαμβάνει επιβεβαίωση της ορθότητας και πληρότητας τους με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας τους.
 • Δέουσα επιμέλεια από την πλευρά του πωλητή και προσυμφωνημένες διαδικασίες ελέγχου.

Συνδυάζουμε τις δυνατότητες του Portfolio Solutions, για να σας βοηθήσουμε να δώσετε απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα:

 • Ποια είναι η αξία των μη βασικών περιουσιακών στοιχείων μου;
 • Πώς μπορώ να διαπραγματευτώ μια δίκαιη τιμή για το περιουσιακό στοιχείο μου;
 • Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της εισόδου σε μια νέα αγορά;
 • Πώς μπορώ να αναδιαρθρώσω και να αναπτύξω το χαρτοφυλάκιο δανείων για να μεγιστοποιήσω τις αποδόσεις μου;

Συνδεθείτε μαζί μας