Εξατομικευμένη έρευνα παροχών (Benchmarking)

Εξατομικευμένη έρευνα παροχών (Benchmarking)

Η KPMG βοηθά τη διοίκηση της εταιρείας να αποφασίσει για την πλέον αποτελεσματική πολιτική αμοιβών και παροχών βασισμένη στα δεδομένα της αγοράς

Η KPMG βοηθά τη διοίκηση της εταιρείας να αποφασίσει για την πλέον...

Το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι πλέον στρατηγικής σημασίας σε όλους τους οργανισμούς. Ένας από τους βασικούς στόχους που σχετίζεται με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι να προσελκύει και να διατηρεί υψηλής ποιότητας, δεσμευμένα στην εταιρεία στελέχη. Για να το πετύχει και να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, θα πρέπει να διασφαλίσει ένα αποτελεσματικό σύστημα ανταμοιβών για τα στελέχη και το προσωπικό της εταιρείας το οποίο θα ενσωματώνει τόσο τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας όσο και τις τάσεις της αγοράς. 

Η KPMG βοηθά την ανώτερη διοίκηση της εταιρείας να αποφασίσει: 

  • Πως θα συγκρίνει την υπάρχουσα μισθολογική δομή με αυτή των κύριων ανταγωνιστών της ώστε να παρατηρηθούν δυνατά σημεία και σημεία προς βελτίωση
  • Πως θα λάβει η εταιρεία πολύτιμη πληροφορία για τον τρόπο με τον οποίο θα προσελκύει τους κατάλληλους υποψηφίους και θα διατηρεί κομβικής σημασίας για τη λειτουργία της προσωπικό. 
  • Πως θα διασφαλίσει εσωτερική διαφάνεια και δικαιοσύνη στις ανταμοιβές του προσωπικού της. 

Πως θα ωφεληθείτε:

  • Αποκομίζοντας ενδελεχή πληροφόρηση αποδοχών και παροχών, ενισχύετε τη γνώση σας ως εργοδότης. 
  • Αποκτάτε μία αντικειμενική εικόνα για την θέση της εταιρείας σας σε σχέση με την αγορά, αναφορικά με θέματα αμοιβών και παροχών. 
  • Κατανοείτε τα πεδία που ενδέχεται να ξεχωρίζουν οι κύριοι ανταγωνιστές σας. 
  • Κατανοείτε πως μπορείτε να επιδράσετε θετικά στα αποτελέσματα της εταιρείας σας. 
  • Μπορείτε να προλαμβάνετε καταστάσεις μέσα στην εταιρεία σας. 


Εξατομικευμένες Έρευνες (Benchmarking)

Η KPMG σας δίνει την δυνατότητα να: 

  • συγκρίνετε τις θέσεις της εταιρείας σας, βάσει των αντίστοιχων περιγραφών της έρευνας, με ένα δείγμα εταιρειών που εσείς θα επιλέξετε
  • αποκομίστε με αυτό τον τρόπο ενδελεχή πληροφόρηση σε συγκεκριμένα, θέματα ιδιαίτερα σημαντικά για την εταιρεία σας όπως: πολιτική εκπατριζόμενων στελεχών, πρόγραμμα μεταβλητών αποδοχών, συνταξιοδοτικά προγράμματα, πρόγραμμα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options).

Συνδεθείτε μαζί μας