Μεθοδολογία ερευνών αποδοχών & παροχών

Μεθοδολογία ερευνών αποδοχών & παροχών

Η KPMG στην Ελλάδα επεξεργάζεται και αναλύει τα στοιχεία και εξάγει αποτελέσματα αποδοχών και παροχών, τα οποία παρουσιάζει σε δύο κατηγορίες ερευνών

Η KPMG στην Ελλάδα επεξεργάζεται και αναλύει τα στοιχεία και εξάγει αποτελέσματα...

Όλα τα στοιχεία αποδοχών και παροχών που συγκεντρώνονται για τους σκοπούς των ερευνών αντιμετωπίζονται με αυστηρή εμπιστευτικότητα και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστική ανάλυση. 

Η KPMG στην Ελλάδα επεξεργάζεται και αναλύει τα στοιχεία και εξάγει αποτελέσματα αποδοχών και παροχών, τα οποία παρουσιάζει σε δύο κατηγορίες ερευνών: (1) τη Γενική Έρευνα, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία από το σύνολο των συμμετεχουσών εταιρειών και έχει εφαρμογή στο σύνολο των επιχειρηματικών κλάδων και (2) τις κλαδικές έρευνες, οι οποίες περιέχουν στοιχεία και αφορούν σε συγκεκριμένους κλάδους.

Κάθε έρευνα διαχωρίζεται σε δύο μέρη: 

  • Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες για τις πολιτικές και πρακτικές αποδοχών και παροχών των συμμετεχουσών εταιρειών. 
  • Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει μεμονωμένους πίνακες με μισθολογικά στοιχεία και παροχές, ανά θέση εργασίας. 

Τα μισθολογικά στοιχεία της κάθε θέσης αναλύονται περαιτέρω, με τη χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων όπως αντιστοίχηση θέσης (job match), κύκλος εργασιών, αριθμός εργαζομένων και ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αυτή η ανάλυση διευκολύνει τη σύγκριση μεταξύ εταιρειών παρόμοιου μεγέθους ή χαρακτηριστικών. 

 

Συνδεθείτε μαζί μας