Dịch vụ Kiểm toán của KPMG Việt Nam

KPMG tại Việt Nam cung cấp các dịch vụ kiểm toán độc lập được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính. Các thông tin này sẽ được các nhà đầu tư, các chủ nợ và các bên có lợi ích liên quan khác sử dụng. Chúng tôi hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật và Phương pháp luận Kiểm toán KPMG. Phương pháp luận kiểm toán này được thiết kế ưu việt hơn so với các chuẩn mực quốc gia và quốc tế.

Đội ngũ của chúng tôi