Chen Chia-Chen (Brian)

Thành viên Điều hành, Bộ phận Kiểm toán, Khối Khách hàng nói tiếng Hoa

KPMG Việt Nam