Quyền Riêng tư

Quyền Riêng tư

Thông báo về Quyền riêng tư

Cập nhật ngày 27 tháng 7 năm 2022

KPMG luôn nỗ lực để bảo vệ tính bảo mật và sự riêng tư của thông tin được giao phó. Như một phần của nghĩa vụ cơ bản này, KPMG cam kết bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân được thu thập trực tuyến một cách thích hợp.

Trong thông báo này, “KPMG”, “chúng tôi”, và “của chúng tôi” đề cập đến Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Thuế và Tư vấn, Công ty Luật TNHH KPMG và Công ty TNHH Dịch vụ KPMG.

Nhìn chung, mục đích của chúng tôi là chỉ thu thập thông tin cá nhân được cung cấp một cách tự nguyện bởi người truy cập trực tuyến để từ đó, chúng tôi có thể cung cấp thông tin và / hoặc dịch vụ cho những cá nhân đó, hoặc cung cấp thông tin về các cơ hội việc làm. Vui lòng xem Thông báo về Quyền riêng tư này (“Thông báo về Quyền riêng tư”) để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi có được.


MỤC LỤC

1. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
    1.1 Những thông tin mà chúng tôi thu thập
    1.2 Cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn
    1.3 Tự động thu thập thông tin cá nhân 
        1.3.1 Địa chỉ IP
        1.3.2 Cookies
        1.3.3 Google Analytics
        1.3.4 Web beacons
        1.3.5 Các công cụ dựa trên định vị
    1.4 Các ứng dụng và tiện ích truyền thông mạng xã hội
    1.5 Trẻ em
2. Chia sẻ và chuyển giao thông tin cá nhân
3. Các lựa chọn
4. Quyền của bạn
5. Bảo mật và toàn vẹn dữ liệu
6. Liên kết đến các trang web khác
7. Thay đổi thông báo này
8. Liên hệ

1  Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

1.1 Những thông tin mà chúng tôi thu thập

KPMG thu thập được thông tin cá nhân về bạn nếu bạn chọn cung cấp cho chúng tôi - ví dụ: để liên hệ hoặc để đăng ký các dịch vụ nhất định. Trong một số trường hợp, trước đây bạn có thể đã cung cấp thông tin cá nhân của mình cho KPMG (ví dụ: nếu bạn là nhân viên cũ). Nếu bạn chọn đăng ký hoặc đăng nhập vào trang web KPMG bằng dịch vụ đăng nhập một lần của bên thứ ba đã xác thực danh tính của bạn và kết nối thông tin đăng nhập mạng xã hội của bạn (ví dụ: LinkedIn, Google hoặc Twitter) với KPMG, chúng tôi sẽ thu thập bất kỳ thông tin hoặc nội dung cần thiết cho việc đăng ký hoặc đăng nhập mà bạn đã cho phép nhà cung cấp mạng xã hội chia sẻ với chúng tôi, ví dụ tên và địa chỉ email của bạn. Thông tin khác mà chúng tôi thu thập sẽ tùy thuộc vào cài đặt bảo mật mà bạn đã đặt với nhà cung cấp mạng xã hội của mình. Vì vậy, xin vui lòng xem lại Thông báo hoặc chính sách về quyền riêng tư của các dịch vụ đó.

Khi bạn đăng ký hoặc gửi thông tin cá nhân cho KPMG, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này theo cách được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư này. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác, trừ khi chúng tôi được sự cho phép của bạn, hoặc trừ khi được yêu cầu hoặc cho phép bởi luật pháp hoặc các chuẩn mực nghề nghiệp. Ví dụ, nếu bạn đăng ký một trang web KPMG và cung cấp thông tin về thiết lập tùy chọn của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng của bạn. Khi bạn đăng ký hoặc đăng nhập bằng cách đăng nhập một lần của bên thứ ba, chúng tôi cũng có thể nhận ra bạn là cùng một người dùng trên mọi thiết bị khác nhau mà bạn sử dụng và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng của bạn trên các trang web KPMG khác mà bạn truy cập. Nếu bạn gửi cho chúng tôi sơ yếu lý lịch cá nhân để ứng tuyển trực tuyến cho một vị trí với KPMG, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để ghép bạn với các cơ hội việc làm phù hợp KPMG hiện có.

Trong một số trường hợp bạn đã đăng ký một số dịch vụ nhất định, chúng tôi sẽ lưu trữ địa chỉ email của bạn tạm thời cho đến khi chúng tôi nhận được xác nhận về thông tin bạn cung cấp qua email (tức là chúng tôi gửi email đến địa chỉ email được cung cấp như một phần đăng ký của bạn để xác nhận yêu cầu đăng ký).

1.2 Cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn

KPMG thường chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn. Khi chúng tôi tìm kiếm thêm thông tin khác, bạn sẽ được thông báo về điều này tại điểm thu thập.

Trong nỗ lực tuân thủ các luật bảo mật thông tin cá nhân toàn cầu (bao gồm Quy định chung về Bảo vệ dữ liệu), chúng tôi thông báo cho bạn căn cứ để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Kết quả là, khi xử lý thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ dựa trên một trong các điều kiện sau:

- Thực hiện hợp đồng: đây là khi việc xử lý thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo hợp đồng;

Nghĩa vụ pháp lý: đây là khi chúng tôi cần xử lý thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, ví dụ lưu giữ hồ sơ cho mục đích thuế hoặc cung cấp thông tin cho cơ quan tổ chức nhà nước hoặc cơ quan thi hành pháp luật;

Lợi ích hợp pháp: chúng tôi sẽ xử lý thông tin về bạn dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc điều hành một doanh nghiệp hợp pháp, để nhằm phát triển doanh nghiệp đó, miễn là nó không vượt quá và ảnh hưởng đến lợi ích của bạn; hoặc là

Sự đồng ý của bạn: trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cho phép quyền cụ thể để xử lý một số thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo cách này nếu bạn đồng ý cho chúng tôi làm như vậy. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với KPMG tại dataprivacy@kpmg.com.vn.

Ví dụ về 'lợi ích hợp pháp' được đề cập ở trên là:

- Cung cấp thông tin và / hoặc dịch vụ cho những cá nhân truy cập trang web của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin về các cơ hội việc làm.

- Ngăn chặn gian lận hoặc hoạt động phạm pháp và để bảo vệ hệ thống CNTT của chúng tôi.

- Tùy chỉnh cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến và cải thiện khả năng sử dụng hiệu suất và hiệu quả của sự hiện diện trực tuyến của KPMG.

- Tiến hành và phân tích các hoạt động tiếp thị của chúng tôi.

- Đáp ứng các nghĩa vụ trách nhiệm đối với doanh nghiệp và xã hội.

Trong một số trường hợp, dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập cũng sẽ bao gồm các danh mục dữ liệu đặc biệt, ví dụ thông tin liên quan đến tính đa dạng (bao gồm dữ liệu về nguồn gốc chủng tộc và dân tộc, ý kiến chính trị, tôn giáo và các niềm tin khác có tính chất tương tự, tư cách thành viên công đoàn và dữ liệu về đời sống tình dục và khuynh hướng giới tính), hoặc dữ liệu sức khỏe, và dữ liệu về các tội hình sự bị cáo buộc hoặc đã được kết án được pháp luật cho phép.

1.3  Tự động thu thập thông tin cá nhân

Trong một số trường hợp, KPMG và các nhà cung cấp dịch vụ của KPMG sử dụng cookie, web beacon và các công nghệ khác để tự động thu thập một số loại thông tin khi bạn truy cập trực tuyến, cũng như thông qua các email mà chúng ta có thể trao đổi. Việc thu thập thông tin này cho phép chúng tôi tùy chỉnh cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn, cải thiện hiệu suất, khả năng sử dụng và hiệu quả của sự hiện diện trực tuyến của KPMG cũng như đo lường hiệu quả của các hoạt động tiếp thị của chúng tôi.

1.3.1 Địa chỉ IP

Địa chỉ IP là một số được gán cho máy tính của bạn bất cứ khi nào bạn truy cập internet. Nó cho phép các máy tính và máy chủ nhận ra và giao tiếp với nhau. Địa chỉ IP mà khách truy cập được cho là gốc sẽ được ghi lại cho mục đích bảo mật CNTT và chẩn đoán hệ thống. Thông tin này cũng sẽ thường được sử dụng ở dạng tổng hợp để tiến hành phân tích xu hướng và hiệu suất trang web.

1.3.2 Cookies

Cookie thường sẽ được cài đặt trên máy tính hoặc thiết bị hỗ trợ internet của bạn bất cứ khi nào bạn truy cập trực tuyến. Điều này cho phép trang web ghi nhớ máy tính hoặc thiết bị của bạn để phục vụ một số mục đích khác nhau.

Trên một số trang web của chúng tôi, một biểu ngữ thông báo sẽ xuất hiện cho phép bạn quản lý sự đồng ý thu thập cookie (biểu ngữ cookie). Dưới đây là tóm tắt về các danh mục cookie được thu thập trên các trang web của chúng tôi và sự đồng ý của bạn có thể ảnh hưởng như thế nào đến trải nghiệm của bạn về các tính năng nhất định khi bạn điều hướng các trang web đó:

Cookie thực sự cần thiết: cookie thực sự cần thiết là thiết yếu cho phép người dùng di chuyển quanh trang web và sử dụng các tính năng của nó, ví dụ truy cập các khu vực an toàn của trang web. Những cookie này phải được kích hoạt, nếu không trang web sẽ không thể hoạt động bình thường.

Cookie hiệu suất: cookie hiệu suất là các cookie được sử dụng để thu thập dữ liệu nhằm nâng cao hiệu suất của trang web.

Bạn có thể quản lý sự đồng ý của mình đối với cookie hiệu suất bằng cách sử dụng biểu ngữ cookie hoặc bằng cách cập nhật cài đặt của trình duyệt (thường được tìm thấy trong menu Công cụ hoặc Tùy chọn của trình duyệt) để không chấp nhận cookie.

Cookie chức năng: cookie chức năng được sử dụng để ghi nhớ các lựa chọn của người truy cập để thay đổi cách trang web hoạt động hoặc thay đổi giao diện.

Bạn có thể chọn không tham gia các cookie này, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web và bạn có thể cần phải lặp lại các lựa chọn nhất định mỗi khi truy cập.

Bạn có thể quản lý sự đồng ý của mình đối với cookie chức năng bằng cách sử dụng biểu ngữ cookie hoặc bằng cách cập nhật cài đặt của trình duyệt (thường được tìm thấy trong menu Công cụ hoặc Tùy chọn của trình duyệt) để không chấp nhận cookie.

Cookie mục tiêu hoặc cookie quảng cáo: cookie mục tiêu được sử dụng để cung cấp nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Chúng cũng được sử dụng để giới hạn số lần bạn xem các tài liệu tiếp thị nhất định, cũng như giúp đo lường hiệu quả của các tài liệu tiếp thị đó. Nếu bạn không đồng ý cho phép cookie mục tiêu, máy tính hoặc thiết bị hỗ trợ internet của bạn sẽ không được theo dõi cho các hoạt động liên quan đến tiếp thị.

Bạn có thể quản lý sự đồng ý của mình đối với cookie mục tiêu bằng cách sử dụng biểu ngữ cookie hoặc bằng cách cập nhật cài đặt của trình duyệt (thường được tìm thấy trong menu Công cụ hoặc Tùy chọn của trình duyệt) để không chấp nhận cookie.

Mặc dù hầu hết các trình duyệt đều tự động chấp nhận cookie, bạn có thể chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận cookie thông qua biểu ngữ chấp thuận cookie hoặc cài đặt của trình duyệt (thường được tìm thấy trong menu Công cụ hoặc Tùy chọn của trình duyệt). Nếu bạn muốn hủy bỏ lựa chọn của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách xóa cookie của trình duyệt hoặc bằng cách cập nhật tùy chọn của bạn trong biểu ngữ cookie.

Thông tin thêm về quản lý cookie có thể được tìm thấy trong tệp trợ giúp của trình duyệt của bạn hoặc thông qua các trang web như www.allaboutcookie.org.

Dưới đây là danh sách các loại cookie được sử dụng trên các trang web của chúng tôi:

Mục đích

Mô tả

Loại và thời hạn

Hiệu suất

Các trang web của chúng tôi được xây dựng bằng các nền tảng internet phổ biến. Chúng có các cookie tích hợp giúp giải quyết các vấn đề về khả năng tương thích (ví dụ: để xác định loại trình duyệt của bạn) và cải thiện hiệu suất (ví dụ: tải nội dung nhanh hơn).

Theo phiên, bị xóa khi đóng trình duyệt hoặc liên tục.

Bảo mật

Nếu bạn đăng ký quyền truy cập vào một khu vực hạn chế, cookie của chúng tôi đảm bảo rằng thiết bị của bạn được ghi lại trong suốt thời gian bạn truy cập. Bạn sẽ cần tên đăng nhập và mật khẩu của mình để truy cập các khu vực hạn chế.

Theo phiên, bị xóa khi đóng trình duyệt hoặc liên tục.

Sở thích trang web

Cookie của chúng tôi cũng có thể ghi nhớ các tùy chọn trang web của bạn (ví dụ: ngôn ngữ) hoặc tìm cách nâng cao trải nghiệm của bạn (ví dụ: bằng cách cá nhân hóa lời chào hoặc nội dung). Điều này sẽ áp dụng cho các khu vực cụ thể mà bạn đã đăng ký để truy cập hoặc tạo tài khoản.

Theo phiên, bị xóa khi đóng trình duyệt hoặc liên tục.

Phân tích

Chúng tôi sử dụng một số công cụ phân tích của bên thứ ba để giúp chúng tôi hiểu cách người truy cập trang web sử dụng trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cải thiện chất lượng và nội dung trên kpmg.com cho người truy cập. Dữ liệu thống kê tổng hợp bao gồm các mục như tổng số lượt truy cập hoặc lượt xem trang và các liên kết giới thiệu đến các trang web của chúng tôi. Để biết thêm chi tiết về việc sử dụng Google Analytics của chúng tôi, hãy xem mục dưới đây.

Liên tục, nhưng sẽ tự động xóa sau hai năm nếu bạn không còn truy cập kpmg.com

Chia sẻ xã hội

Chúng tôi sử dụng các nút hoặc tiện ích trên mạng truyền thông xã hội của bên thứ ba để cung cấp cho bạn chức năng bổ sung để chia sẻ nội dung từ các trang web của chúng tôi đến các trang web mạng xã hội và email. Các bên thứ ba này có thể đặt cookie trên thiết bị của bạn để làm cho dịch vụ của họ dễ sử dụng hơn, đảm bảo tương tác của bạn được hiển thị trên các trang web của chúng tôi (ví dụ: bộ nhớ đếm số lượt chia sẻ xã hội được cập nhật) và ghi nhật ký thông tin về các hoạt động của bạn trên Internet và trên các trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét thông tin bảo mật của từng nhà cung cấp trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào như vậy. Để biết thêm chi tiết về việc sử dụng các ứng dụng và tiện ích mạng xã hội của chúng tôi, hãy xem mục dưới đây.

Liên tục, nhưng sẽ tự động xóa sau hai năm nếu bạn không còn truy cập kpmg.com

Đôi khi, trên các trang web riêng lẻ của chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ và tiện ích của bên thứ ba khác để cung cấp chức năng bổ sung. Tùy thuộc vào cách bạn đặt tùy chọn của mình trong trình duyệt và / hoặc biểu ngữ cookie, bên thứ ba này có thể đặt cookie trên thiết bị của bạn để làm cho dịch vụ của họ dễ sử dụng hơn và đảm bảo tương tác của bạn được hiển thị đúng cách trên các trang web của chúng tôi.

Cookie tự nó không cho chúng tôi biết địa chỉ email hay nhận dạng cá nhân bạn. Trong báo cáo phân tích của chúng tôi, chúng tôi sẽ lấy các số nhận dạng khác bao gồm cả địa chỉ IP, nhưng điều này nhằm mục đích xác định số lượng khách truy cập vào các trang web của chúng tôi và vùng địa lý của xu hướng khách truy cập chứ không phải để xác định từng khách truy cập.

1.3.3 Google Analytics

KPMG sử dụng Google Analytics. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách Google Analytics được KPMG sử dụng tại đây: http://www.google.com.vn/analytics/learn/privacy.html

Để cung cấp cho khách truy cập trang web nhiều lựa chọn hơn về cách Google Analytics thu thập dữ liệu của họ, Google đã phát triển Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Nó giao tiếp với JavaScript của Google Analytics (ga.js) để chỉ ra rằng thông tin về lượt truy cập trang web sẽ không được gửi đến Google Analytics. Google Analytics Opt-out Browser Add-on không ngăn thông tin được gửi đến chính trang web hoặc đến các dịch vụ phân tích trang web khác.

1.3.4 Web beacon

Web beacon là một tệp hình ảnh nhỏ trên trang web có thể được sử dụng để thu thập thông tin nhất định từ máy tính của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP, thời gian nội dung được xem, loại trình duyệt và sự tồn tại của cookie được đặt trước đó bởi cùng một máy chủ. KPMG chỉ sử dụng web beacon theo các luật hiện hành.

KPMG hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của KPMG sẽ sử dụng web beacon để theo dõi hiệu quả của các trang web của bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ tuyển dụng hoặc tiếp thị hoặc để thu thập thống kê tổng hợp về khách truy cập và quản lý cookie.

Bạn có tùy chọn để hiển thị một số web beacon không sử dụng được bằng cách từ chối cookie được liên kết của chúng. Web beacon vẫn có thể ghi lại một lượt truy cập ẩn danh từ địa chỉ IP của bạn, nhưng thông tin cookie sẽ không được ghi lại.

Trong một số bản tin của chúng tôi và kênh liên lạc khác, chúng tôi sẽ theo dõi các hành động của người nhận như tỷ lệ mở email thông qua các liên kết được đính kèm trong thư. Chúng tôi thu thập thông tin này để đánh giá sự quan tâm của người dùng và để nâng cao trải nghiệm người dùng trong tương lai.

1.3.5 Các công cụ dựa trên định vị

KPMG sẽ thu thập và sử dụng vị trí địa lý của máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Dữ liệu định vị này được thu thập với mục đích cung cấp cho bạn thông tin về các dịch vụ mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm dựa trên vị trí địa lý của bạn và để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ dựa trên định vị của chúng tôi.

1.4  Các ứng dụng và tiện ích truyền thông mạng xã hội

Các trang web KPMG thường sẽ có chức năng cho phép chia sẻ thông qua các ứng dụng truyền thông mạng xã hội của bên thứ ba như nút Thích trên Facebook và tiện ích trên Twitter. Các ứng dụng mạng xã hội này sẽ thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web KPMG (xem chi tiết về cookie chia sẻ xã hội ở trên). Mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp thông qua các ứng dụng mạng xã hội đó thường sẽ được các thành viên khác của ứng dụng mạng xã hội đó thu thập và sử dụng. Các tương tác như vậy được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của các công ty cung cấp ứng dụng đó. Chúng tôi không có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm đối với các công ty đó hoặc việc họ sử dụng thông tin của bạn.

Ngoài ra, các trang web KPMG có thể lưu trữ các blog, diễn đàn, nguồn cung cấp cộng đồng và các ứng dụng hoặc dịch vụ khác (gọi chung là “các tính năng trên mạng xã hội”). Mục đích của các tính năng trên mạng xã hội là tạo điều kiện cho việc chia sẻ kiến thức và nội dung. Mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trên bất kỳ tính năng mạng xã hội KPMG nào thường sẽ được chia sẻ với những người dùng khác của tính năng mạng xã hội đó (trừ khi có quy định khác tại thời điểm thu thập), những người mà chúng tôi thường có kiểm soát giới hạn hoặc không có quyền kiểm soát.

1.5 Trẻ em

KPMG hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em, đặc biệt là trên môi trường trực tuyến. Cụ thể, các trang web của chúng tôi không được thiết kế hoặc hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi. Chính sách của chúng tôi là không bao giờ cố ý thu thập hoặc lưu giữ thông tin về bất kỳ ai dưới 13 tuổi, ngoại trừ nếu đó là một phần của cam kết cung cấp dịch vụ chuyên môn.

2 Chia sẻ và chuyển giao thông tin cá nhân

2.1 Chuyển giao thông tin trong mạng lưới các công ty KPMG

Chúng tôi chia sẻ thông tin về bạn với các công ty thành viên khác của mạng lưới KPMG như một phần của các cam kết quốc tế, và với KPMG International và các công ty thành viên khác nếu được yêu cầu hoặc mong muốn đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi trên toàn thế giới. Các bộ phận khác của mạng lưới KPMG cũng được sử dụng để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi và bạn, ví dụ như lưu trữ và hỗ trợ các ứng dụng CNTT, cung cấp một số hình thức bảo hiểm cho các công ty thành viên và khách hàng, thực hiện kiểm tra mâu thuẫn lợi ích và kiểm tra Chống rửa tiền, hỗ trợ các dịch vụ tương tác với khách hàng và theo yêu cầu khác để tiếp tục điều hành hoạt động kinh doanh của KPMG.

2.2 Chuyển giao thông tin cho bên thứ ba

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba, trừ khi cần thiết cho nhu cầu kinh doanh hợp pháp của chúng tôi, để thực hiện các yêu cầu của bạn và / hoặc theo yêu cầu hoặc cho phép của luật pháp hoặc chuẩn mực nghề nghiệp. Để biết thêm thông tin về các bên thứ ba như vậy, vui lòng xem liên kết này. Ngoài ra, KPMG sẽ chuyển một số thông tin cá nhân bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu cho các công ty bên ngoài làm việc với chúng tôi hoặc nhân danh chúng tôi cho các mục đích được mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư này. KPMG thường cũng sẽ lưu trữ thông tin cá nhân bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu. Chúng tôi thường gửi thông tin cá nhân đến các quốc gia sau. Nếu chúng tôi làm điều này, thông tin cá nhân của bạn sẽ tiếp tục được bảo vệ bằng các hợp đồng mà chúng tôi có với các tổ chức bên ngoài khu vực kinh tế Châu Âu, có chứa các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn theo mẫu đã được Ủy ban Châu Âu phê duyệt.

KPMG sẽ không chuyển thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào để sử dụng cho việc tiếp thị của họ.

3 Các lựa chọn

Nhìn chung, bạn không bắt buộc phải gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho KPMG, nhưng chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định để bạn nhận được những thông tin thêm về các dịch vụ và sự kiện của chúng tôi. KPMG cũng sẽ yêu cầu bạn cho phép đối với một số việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể đồng ý hoặc từ chối những việc sử dụng đó. Nếu bạn chọn tham gia các dịch vụ hoặc đăng ký liên lạc cụ thể như bản tin điện tử, bạn sẽ có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong mỗi thông báo. Nếu bạn quyết định hủy đăng ký dịch vụ hoặc liên lạc, chúng tôi sẽ cố gắng xóa thông tin của bạn ngay lập tức, mặc dù chúng tôi có thể yêu cầu thông tin bổ sung trước khi có thể xử lý yêu cầu của bạn.

Như được mô tả trong “Cookie” ở trên, nếu bạn muốn ngăn cookie theo dõi bạn khi bạn điều hướng các trang web của chúng tôi, bạn có thể đặt lại trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, lưu ý rằng một số phần của trang web của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường nếu bạn chọn từ chối cookie.

4 Quyền của bạn

Nếu KPMG xử lý thông tin cá nhân về bạn, bạn có các quyền sau:

Truy cập và sửa: bạn có quyền truy cập vào dữ liệu đó. Điều này đôi khi được gọi là 'Yêu cầu truy cập'. Nếu chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân cho bạn, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí cho bạn. Trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng nhận dạng và thông tin đầy đủ về các tương tác của bạn với chúng tôi để chúng tôi có thể tìm thấy thông tin cá nhân của bạn. Nếu thông tin chúng tôi nắm giữ về bạn không chính xác, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ điểm nào không chính xác trong thông tin cá nhân.

Phản đối xử lý: bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi không còn quyền sử dụng thông tin đó nữa.

Các quyền khác: ngoài ra, bạn có thể có quyền yêu cầu xóa thông tin của mình nếu chúng tôi lưu giữ thông tin đó quá lâu, hạn chế xử lý thông tin trong một số trường hợp nhất định và / hoặc để lấy bản sao thông tin mà chúng tôi giữ về bạn ở dạng điện tử.

Bạn có thể yêu cầu hoặc thực hiện các quyền này bằng cách liên hệ với KPMG theo địa chỉ dataprivacy@kpmg.com.vn. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý và thiết thực để tuân thủ yêu cầu của bạn, miễn là phù hợp với luật hiện hành và các chuẩn mực nghề nghiệp.

5  Bảo mật và toàn vẹn dữ liệu

KPMG hiện có các chính sách và quy trình bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị mất mát, lạm dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực hết mình của KPMG, an ninh không thể được đảm bảo tuyệt đối trước mọi mối đe dọa. Trong khả năng tốt nhất của chúng tôi, việc truy cập thông tin cá nhân của bạn chỉ giới hạn cho những người cần biết. Những cá nhân có quyền truy cập vào dữ liệu đều được yêu cầu duy trì tính bảo mật của thông tin đó.

Chúng tôi cũng nỗ lực hợp lý để chỉ lưu giữ thông tin cá nhân trong thời gian đến khi i) thông tin là cần thiết để tuân thủ yêu cầu của cá nhân, ii) thông tin là cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy định, kinh doanh nội bộ hoặc chính sách, hoặc iii) người đó yêu cầu thông tin bị xóa. Khoảng thời gian dữ liệu được lưu giữ sẽ phụ thuộc vào bản chất và hoàn cảnh cụ thể mà thông tin được thu thập; tuy nhiên, tuân theo các yêu cầu của i) – iii) ở trên, thông tin cá nhân sẽ không được lưu giữ quá 2 năm.

6  Liên kết đến các trang web khác

Xin lưu ý rằng các trang web KPMG thường sẽ có các liên kết đến các trang web khác, bao gồm các trang web được duy trì bởi các công ty thành viên KPMG khác không chịu sự điều chỉnh của Thông báo về Quyền riêng tư này, nhưng bởi các Thông báo về Quyền riêng tư khác và thường sẽ khác đôi chút. Chúng tôi khuyến khích người dùng xem lại chính sách bảo mật của từng trang web đã truy cập trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Khi bạn đăng ký trên bất kỳ trang web KPMG nào và sau đó điều hướng đến trang web KPMG khác trong khi vẫn đăng nhập, bạn đồng ý việc sử dụng thông tin cá nhân của mình theo Thông báo bảo mật của trang web KPMG mà bạn đang truy cập.

7   Thay đổi thông báo này

Đôi khi, KPMG có thể sửa đổi Thông báo về Quyền riêng tư này để phản ánh các thông lệ hiện tại về quyền riêng tư của chúng tôi. Khi chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với Thông báo này, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày “cập nhật” ở đầu trang này. Bất kỳ thay đổi nào đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân như được mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư này ảnh hưởng đến bạn sẽ được thông báo cho bạn thông qua một kênh thích hợp, tùy thuộc vào cách chúng tôi thường liên lạc với bạn.

8 Liên hệ

KPMG cam kết bảo vệ sự riêng tư của thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn có câu hỏi hoặc ý kiến về cách chúng tôi quản lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dataprivacy@kpmg.com.vn. Bạn cũng có thể sử dụng địa chỉ này để thông báo bất kỳ mối quan tâm hay vấn đề nào của bạn về việc tuân thủ Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ xử lý email của bạn trong vòng 14 ngày và tìm cách giải quyết vấn đề của bạn trong vòng một tháng kể từ khi nhận được. Trong trường hợp vấn đề của bạn phức tạp hoặc chúng tôi có một lượng lớn các vấn đề cần giải quyết, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn rằng vấn đề đó sẽ mất hơn một tháng để giải quyết và chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết trong vòng ba tháng kể từ khi vấn đề được nêu ra lần đầu tiên. Chúng tôi có thể chấp nhận lời đề nghị của bạn (và trong trường hợp đó, hãy thực hiện một trong các biện pháp được nêu trong phần 'Quyền của bạn' ở trên) hoặc chúng tôi có thể từ chối lời đề nghị của bạn với lý do chính đáng.