Trần Đình Vinh

Phó Tổng Giám đốc, Bộ phận Kiểm toán

KPMG Việt Nam