Chang Hung Chun

Phó Tổng Giám đốc Điều hành, Trưởng Bộ phận Kiểm toán

KPMG Việt Nam