Chang Hung Chun

Phó Tổng Giám đốc, Bộ phận Kiểm toán, Trưởng Khối Khách hàng nói tiếng Hoa

KPMG Việt Nam