Trước các quyết định quan trọng, các bên liên quan của doanh nghiệp có thể yêu cầu ý kiến đánh giá của một bên thứ ba độc lập về tình hình tài chính và tương lai của doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm:

 • Các cổ đông muốn hiểu rõ về kết quả kinh doanh gần đây và dự báo để đưa ra chiến lược phù hợp, cũng như để nắm rõ các cơ hội tiềm năng về tăng trưởng và giá trị.
 • Ban lãnh đạo muốn thông báo về các quyết định liên quan đến phát triển/ thay đổi/ bán/ đóng một hoặc nhiều bộ phận, chi nhánh, vùng hoặc đơn vị kinh doanh.
 • Các đối tác kinh doanh muốn hiểu về khả năng phục hồi tài chính cũng như rủi ro liên quan đến các đối tác chính như khách hàng lớn, nhà cung cấp, nhà phân phối hoặc đối tác liên minh trước khi ký kết hoặc gia hạn các hợp đồng quan trọng.
 • Các bên cho vay muốn hiểu cặn kẽ hơn về khả năng trả nợ của bên vay, những rủi ro mà các bên cho vay có thể gặp phải và các phương án có lợi cho các bên.

KPMG Việt Nam và Cam-pu-chia cung cấp gói dịch vụ toàn diện về đánh giá độc lập, rà soát sức khỏe tài chính, tư vấn tài chính doanh nghiệp và giám sát để đánh giá khả năng phục hồi và khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính, từ đó đưa ra các phương án để bảo vệ lợi ích của các bên liên quan. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Rà soát dữ liệu tài chính, bao gồm phân tích tỷ lệ, xu hướng, thực hiện so sánh kết quả thực tế với dự báo, so sánh với doanh nghiệp tương quan.
 • Xem xét các dự báo tài chính, bao gồm phân tích độ nhạy và phân tích kịch bản về tính sinh lời, thanh khoản, dòng tiền, khả năng thanh toán nợ và tỷ lệ nợ bền vững.
 • Xác định và giảm thiếu các yếu tố rủi ro tài chính trọng yếu để bảo vệ lợi ích của các bên liên quan.
 • Liên tục theo dõi và báo cáo hiệu suất hoạt động.

Tình huống thực tế

Bối cảnh

 • Khách hàng của chúng tôi là một bên cho vay đang cung cấp khoản vay cho một doanh nghiệp nhà máy điện di động hoạt động tại các thị trường mới nổi.
 • Doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc thu tiền của khách hàng và chậm trễ các dự án lớn, gây nên căng thẳng tài chính. Bên cho vay muốn nắm được tình hình tài chính hiện tại cũng như hiệu suất trong quá khứ của doanh nghiệp.
 • Ngoài ra, bên cho vay cũng muốn hiểu rõ phương pháp lên kế hoạch kinh doanh của Ban lãnh đạo doanh nghiệp và tính hợp lý của các giả định được sử dụng.

Tư vấn của KPMG

 • KPMG tiến hành đánh giá doanh nghiệp độc lập. Chúng tôi xem xét dự báo dòng tiền ngắn hạn, kết quả tài chính lịch sử và dự báo, cùng với kế hoạch kinh doanh trong dài hạn.
 • Chúng tôi thực hiện phân tích kịch bản để làm rõ các rủi ro về dự báo và trình bày kết quả trong nhiều tình huống khác nhau.
 • Chúng tôi cung cấp các phương án khác nhau để bảo vệ lợi ích của bên cho vay.

Kết quả

 • Báo cáo của chúng tôi giúp bên cho vay hiểu rõ tình hình và hiệu suất tài chính hiện tại của doanh nghiệp, cũng như dự báo thanh khoản và triển vọng thương mại của thị trường.
 • Thông qua đánh giá này, bên cho vay đã nắm bắt được hiện trạng và các tác động đến lợi ích của họ trong nhiều tình huống khác nhau.
 • Bên cho vay sử dụng các phát hiện này cho việc đưa ra quyết định và đàm phán với doanh nghiệp. KPMG theo đó tiếp tục hỗ trợ bên cho vay trong quá trình này.

Liên hệ

Tim Kramer

Giám đốc
Trưởng bộ phận Tư vấn Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 917 905 154
E tkramer@kpmg.com.vn
LinkedIn

Trần Ngọc Mai

Trưởng phòng
Bộ phận Tư vấn
Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 903 206 067
E maintran@kpmg.com.vn
LinkedIn

Lê Hải Ly

Trưởng phòng
Bộ phận Tư vấn
Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 932 635 118
E lyhle@kpmg.com.vn
LinkedIn