Cơ cấu vốn hợp lý là yếu tố tiên quyết cho mọi chiến lược kinh doanh.

Khi hoạch định chiến lược, doanh nghiệp cần cân nhắc đến nguồn vốn và cách sử dụng vốn để đạt các mục tiêu kinh doanh. Nguồn vốn thường bao gồm sự kết hợp giữa vốn chủ sở hữu và nợ từ nhà đầu tư và các bên cho vay. Sự kết hợp hiệu quả giữa các nguồn tài chính này phụ thuộc vào phương án sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Trong thời điểm kiệt quệ tài chính, nhiều doanh nghiệp sẽ nhận thấy cấu trúc vốn trước đó không còn phù hợp. Sự suy giảm đột ngột về lợi nhuận và dòng tiền có thể dẫn đến vi phạm nghĩa vụ nợ và mất khả năng thanh khoản.

Trong tình huống này, doanh nghiệp cần lập kế hoạch tái cấu trúc tài chính để bảo vệ việc kinh doanh. Kế hoạch này cần cân nhắc đến tình hình tài chính, thu nhập kỳ vọng, cũng như nhu cầu lợi ích, khả năng đàm phán và mối quan hệ giữa các bên liên quan.

KPMG Việt Nam và Cam-pu-chia sát cánh cùng khách hàng trong toàn bộ quá trình tái cấu trúc tài chính để tư vấn các chiến lược huy động tài chính, xác định phương án tái cấu trúc nợ và vốn, xây dựng đề xuất với các bên liên quan và hỗ trợ xuyên suốt quá trình đàm phán.

Tình huống thực tế

Bối cảnh

  • Khách hàng là một doanh nghiệp lớn trong tình trạng kiệt quệ đang tìm kiếm nguồn tài chính bên ngoài.
  • Dịch COVID-19 đã gây ra gián đoạn lớn trong ngành, khiến sản lượng kinh doanh của doanh nghiệp bị sụt giảm mạnh. Doanh nghiệp là một công ty niêm yết lớn cần phải đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan cả trong và ngoài doanh nghiệp.
  • Nhiều bên tiềm năng quan tâm đến việc cung cấp nguồn tài chính mới cho doanh ngiệp. KPMG đã tiến hành đánh giá doanh nghiệp độc lập và đưa ra tư vấn tái cấu trúc tài chính để hỗ trợ quyết định cung cấp vốn của các bên liên quan.

Tư vấn của KPMG

  • KPMG thực hiện đánh giá độc lập dựa trên hiệu suất tài chính, thanh khoản, và dự báo tài chính của doanh nghiệp cũng như triển vọng thị trường.
  • Đánh giá của chúng tôi xem xét đến các yếu tố chính thúc đẩy hiệu suất trong quá khứ, ngân sách dòng tiền hàng năm cùng các giả định quan trọng cho từng bộ phận của doanh nghiệp, dự báo dòng tiền ngắn hạn, và các nguồn vốn cũng như cách sử dụng nguồn vốn tiềm năng.
  • Chúng tôi thiết lập nhiều kết quả giả định trong các trường hơp sử dụng nhiều nguồn tài chính khác nhau. Chúng tôi cũng phân tích độ nhạy của các dự báo để hiểu rõ về các rủi ro tiềm tàng.

Kết quả

  • Chúng tôi cung cấp cho các bên liên quan một báo cáo phân tích toàn diện và độc lập về tình trạng hiện tại cũng như viễn cảnh tương lai của doanh nghiệp.
  • Báo cáo của chúng tôi giúp các bên liên quan nắm bắt các yếu tố gây hiệu suất kém, lỗ hổng về vốn và các kết quả có thể xảy ra trong các trường hợp sử dụng nguồn và mức vốn khác nhau.
  • Chúng tôi đưa ra đánh giá cho tất cả các phương án, bao gồm biện pháp bảo vệ lợi ích của các bên liên quan trong từng phương án.
  • Theo sau rà soát của chúng tôi, các bên liên quan thống nhất gói hỗ trợ giúp đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài của doanh nghiệp.

Liên hệ

Tim Kramer

Giám đốc
Trưởng bộ phận Tư vấn Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 917 905 154
E tkramer@kpmg.com.vn
LinkedIn

Trần Ngọc Mai

Trưởng phòng
Bộ phận Tư vấn
Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 903 206 067
E maintran@kpmg.com.vn
LinkedIn

Lê Hải Ly

Trưởng phòng
Bộ phận Tư vấn
Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 932 635 118
E lyhle@kpmg.com.vn
LinkedIn