Trương Vĩnh Phúc

Phó Tổng Giám đốc phụ trách văn phòng Đà Nẵng, Bộ phận Kiểm toán

KPMG Việt Nam